11111

DERS TANITIM BİLGİLERİ


dm.ieu.edu.tr

Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
Güz/Bahar
Ön-Koşul(lar)
 MATH 403İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal integralleme yapabilir.
  • Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerini bulabilir.
  • Yüksek mertebeden denklemlerin ve sistemlerin sayısal çözümlerini hesaplayabilir.
  • Sınırdeğer problemlerini sayısal olarak çözümleyebilir.
  • Lineer olmayan sınırdeğer problemlerini sonlu fark yöntemiyle çözümleyebilir.
  • Varyasyonel problemlerini çözümleyebilir.
  • Ritz ve Galerkin yöntemini özümseyebilir.
  • Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünlerini ve kararlılık analizini yapabilir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayısal integralleme: Dikdörtgen kuralı, Yamuk kuralı, Simpson kuralı. Elementary Numerical Analysis (Third edition) by Kendall Atkinson, Weimin Han, John Wiley and Sons, Inc.
2 Birleştirilmiş Simpson kuralı. Gauss sayısal integralleme formülü, ağırlıklı Gauss sayısal integralleme formülü. Elementary Numerical Analysis (Third edition) by Kendall Atkinson, Weimin Han, John Wiley and Sons, Inc.
3 Nümerik Türevleme: Sonlu fark formülleri Numerical Analysis  by Timothy Sauer, 2006, Pearson –Addison Wesley.
4 Yuvarlama hatası: Extrapolasyon Elementary Numerical Analysis (Third edition) by Kendall Atkinson, Weimin Han, John Wiley and Sons, Inc.
5 Denklem Sistemleri: Tekrarlamalı Metodlar, Jacobi Metodu Numerical Analysis  by Timothy Sauer, 2006, Pearson –Addison Wesley.
6 Gauss Seidel Metodu ve SOR Numerical Analysis  by Timothy Sauer, 2006, Pearson –Addison Wesley.
7 Tekrarlamalı Metodların yakınsaması, Lineer olmayan denklem sistemleri Numerical Analysis  by Timothy Sauer, 2006, Pearson –Addison Wesley.
8 Ara sınav
9 Küçük karaler ve normal denklemler, kararlı olmayan denklem sistemleri Numerical Analysis  by Timothy Sauer, 2006, Pearson –Addison Wesley.
10 Verileri modele uyarlama, küçük kareleme metodunun uygulama şartları Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
11 Özdeger ve tekil degerler, Power tekrarlamali metodu Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
12 Power metodunun yakınsaması, ters Power metodu Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
13 Yüksek mertebeli denklem ve sistemlerin nümerik çözümleri Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
14 Lineer sınır değer problemlerinin sonlu farklar metodu çözümleri Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
15 Lineer olmayan sınır değer problemlerinin sonlu farklar metodu çözümleri Applied Numerical Analysis Using Matlab (Second Edition) by Laurene V.Fausett, 2008, PearsonPrentice Hall.
16 Dönem tekrarı
Ders Kitabı Yukarıda verilen kitapların bazı bölümlerinden ve alıştırmalardan faydalanılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller http://tandon-books.com/Mathematics/MA4423%20-%20Introductory%20Numerial%20Analysi/(MA4423)%20Sauer%20-%20Numerical%20Analysis%202e.pdf http://ins.sjtu.edu.cn/people/mtang/textbook.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik, uygulamalı matematik ve istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak, X
2 Matematik ve istatistik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, X
3 Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek, X
4
Disiplinlerarası yaklaşımla, matematiği ve istatistiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,
X
5
Matematiğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilmek ve modelleme yapabilmek ve kendini geliştirebilmek,
X
6 Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek, yenileyebilmek, X
7 Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek, X
8

İngilizce’yi ve Avrupa Dil Portföyünden ikinci bir yabancı dili B1 Genel Düzeyinde etkin şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek,

X
9

Matematik ve istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki ez az bir programı etkin şekilde kullanabilmek,

X
10

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek,

X
11 Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak, X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak,

X
14

Matematik ve istatistik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek,

X
15

Matematik ve istatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010