11111

DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
Güz
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Serilerin yakınsaklığını test edip eğer yakınsak ise yakınsak olduğu değerleri bulabilir.
 • Bir fonksiyonun verilen bir nokta komşuluğundaki Taylor' ve Maclaurin serilerini hesap edebilir
 • Kuvvet serileri üzerinde cebirsel operatörleri kullanabilir.
 • Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve türev hesaplayabilir.
 • Çok değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizebilir/çizdirebilir
 • Fonksiyonların kritik değerlerini bulup yerel/genel maksimum/minumum değerlerini hesap edebilir
 • Çok değişkenli bir fonksiyona verilen bir noktada teğet olan düzlemi bulabilir
 • Vektör, Vektör fonksiyonlar ve paremetrik eğrileri tanır
 • Çok katlı integralleri hesap edebilir. Alan, Hacim, Yüzey alanı ve bir cismin ağırlık merkezlerini hesap edebilir
 • Çok katlı integralleri hesap edebilir.
 • Alan, Hacim, Yüzey alanı ve bir cismin ağırlık merkezlerini hesap edebilir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seriler ve Yakınsaklık “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman.
2 Kuvvet Serileri “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
3 Taylor ve Maclaurin Serileri “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman.
4 Çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve türev “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman.
5 Zincir Kuralı, Doğrusal Yaklaşımlar, Gradient ve Yönlü Türevler “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
6 Kapalı fonksiyonlar ve Çok değişkenli fonksiyonların Taylor açılımı “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
7 Kısmi türevlerin uygulamaları “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
8 Lagrange Çarpanları “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
9 İki katlı integraller “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
10 Belirsiz iki katlı integraller ve ortalama değer teoremi “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
11 İki katlı inegrallerin uygulamaları “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
12 Üç katlı integraller “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
13 Üç katlı integrallerin uygulamaları “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
14 Moment ve Ağırlık merkezleri “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
15 Final için genel tekrar “Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı Calculus. A Complete Course (fifth edition)”, by Robert A. Adams. Addison Wesley Longman
Önerilen Okumalar/Materyaller Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Temel matematik, uygulamalı matematik ve istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak, X
2 Matematik ve istatistik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, X
3 Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek, X
4
Disiplinlerarası yaklaşımla, matematiği ve istatistiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek,
X
5
Matematiğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilmek ve modelleme yapabilmek ve kendini geliştirebilmek,
X
6 Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek, yenileyebilmek, X
7 Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek, X
8

İngilizce’yi ve Avrupa Dil Portföyünden ikinci bir yabancı dili B1 Genel Düzeyinde etkin şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik litaretürü takip edebilmek,

X
9

Matematik ve istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki ez az bir programı etkin şekilde kullanabilmek,

10

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygulayabilmek,

X
11 Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak, X
12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları incelemek ve yorumlamak,

X
13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak,

14

Matematik ve istatistik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek,

15

Matematik ve istatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürmek, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olmak, karar verme sürecine katılmak, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapmak ve yürütmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010