DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Eleştirel Düşünme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 221
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kritik düşünme becerisi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eleştirel düşünmeyi ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Eleştirel düşünme strandartlarını tanımlayabilecektir.
  • Sorunları tanımlayarak, nedenlerini sıralayabilecektir.
  • Kendi duygu ve düşüncelerini eleştirel düşünme sistematiği içerisinde sunabilecektir.
  • Günlük hayatta karşılaştığı argümanların varsa tutarsızlıklarını analiz edebilecek yöntemleri uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin boyutları, eleştirel düşünme stratejilerinin duyuşsal ve bilişsel boyutları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Eleştirel Düşünmeye Giriş
2 Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir? Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Giriş: xxi-xxxiv
3 Eleştirel Düşüncenin Boyutları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 57-90
4 Eleştirel Düşünme Standartları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 91-122
5 Eleştirel Düşünmeye Yönelten Sorular Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 123-151
6 Düşünmenin Bileşenleri Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 153-186
7 Problem Çözme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 197-222
8 Arasınav
9 Eleştirel Okuma Eleştirel Dinleme Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss 25-70
10 Mantıklı ve Mantıksız Düşünme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss.223-260
11 Stratejik Düşünme I Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 367-381
12 Stratejik Düşünme II Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık, ss.383-399
13 Örnek olay, Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 99-129
14 Örnek olay, Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 99-129
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Genel Değerlendirme
Ders Kitabı 1. Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. 2. Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. S. Sadi SEFEROGLU. CenkAKBIYIK / H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). 30 (2006) 193-200 2. Eleştirel Düşünme, Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz, Erg Eğitim Reformu Girişimi, 2008, Sabancı Üniversitesi 3. Kurnaz, Ahmet, Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri , Planlama - Uygulama ve Değerlendirme, (2011) Konya: Eğitim Kitabevi 4. Nosich M. Gerald, Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi, Çev. Aybek Birsel, (2000) Ankara: Anı Yayıncılık 5. Aybek Birsel, Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, (2010) Adana: Nobel Kitabevi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
13
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest