DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 217
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; enfeksiyon oluşumu, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların yapıları ve sık karşılaşılan enfeksiyonlar hakkında bilgi kazanmaları, kendilerini ve çevreyi enfeksiyondan koruma konusunda bilgi ve beceri edinmeleri, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enfeksiyon oluşumunu açıklayabilir, belirti ve bulgularını tanımlayabilir.
  • Enfeksiyonlara neden olan mikroorganizma çeşitlerini tanımlayabilir.
  • Bulaş yollarına göre enfeksiyonları açıklayabilir.
  • Hastane ve toplum kökenli enfeksiyonları tanımlayabilir.
  • Enfekte yüzey, malzeme ve dokuların temizliği, dezenfekte ve sterilize edilmesi için uygun yöntemi ve uygulama şeklini açıklayabilir.
  • Enfeksiyondan korunmak için uygun kişisel korunma yöntemlerini tanımlayabilir.
Ders Tanımı Bu ders: enfeksiyon hastalıklarının oluşumunu, bulaş yollarına göre enfeksiyon çeşitlerini ve bunlara ilişkin örnekleri, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve kişisel korunma yöntemlerini kapsar.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 105-115)
2 Mikroorganizma çeşitleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 3-30)
3 Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 877-995)
4 Fekal oral yolla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 1041-1210)
5 Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 727-860)
6 Deri ve temas yoluyla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 1269-1340)
7 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 1549-1583)
8 Ara Sınav
9 Vektörlerle bulaşan ve zoonotik hastalıklar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 927-947, 957-970, 1251-1268, 1340-1344,1453-1467)
10 Hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 575-616)
11 El hijyeni ve kişisel korunma yöntemleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 624-639)
12 Standart önlemler ve izolasyon önlemleri Hastane enfeksiyon kontrol komitesi Hastane infeksiyonları. Ayşe Yüce, Nedim Çakır. İzmir Güven Kitabevi. 2009 (S 60-77) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 564-575)
13 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon Atık yönetimi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 451-463)
14 Enfeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008 (S 158-195)
15 Dersin gözden geçirilmesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008

Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Hastane infeksiyonları. Ayşe Yüce, Nedim Çakır. İzmir Güven Kitabevi. 2009 .
  2. Lange Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri Ed. Prof.Dr. Osman Şadi Yemen. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
5
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
77

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest