DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sağlıkta Araştırma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 206
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; bilim ve bilimsel araştırma hakkında bilgi edinmesi; araştırma konusunu ve yöntemini belirleme, geliştirme, projelendirme ve sonuçlandırma aşamalarını kavraması; veri toplamada kullanılan yöntemleri, geçerli ve güvenilir veri toplamak için yapılması gerekenleri kavraması; toplanan verilerin istatistiksel analizi konusunda bilgi edinmesi; sunulan bulguları anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırmanın temel ilke ve niteliklerini açıklayabilir.
  • Araştırma tiplerini tanımlayabilir.
  • Yapılan bir araştımayı inceleyebilir.
  • Bir araştırma planlayabilir.
  • Veri toplayıp, bulgularını sunabilir.
Ders Tanımı Bu ders: Bir araştırmanın temel ilke ve niteliklerini, araştırma tiplerinin kavramayı, bir araştırmayı planlamayı, veri toplamayı ve bu verilerin yorumlanmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali
2 Araştırmanın temel ilkeleri ve nitelikleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-5
3 Araştırma tipleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 5-7
4 Araştırma değişkenleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa:7 -9
5 Araştırma planlama T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa:10-13
6 Araştıma inceleme T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-13
7 Araştırma yöntemi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 3-15
8 Ara Sınav T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 1-15
9 Literatür tarama İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi
10 Veri toplama Planlanan hipoteze göre veri toplama formu ile
11 Veri toplama Planlanan hipoteze göre veri toplama formu ile
12 Verilerin çözümlenmesi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 15-32
13 Verilerin çözümlenmesi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali sayfa: 15-32
14 Verinin tablo ve grafikle sunumu Microsoft office excel tablo ve grafik oluşturma için eğitim videoları
15 Dersin gözden geçirilmesi Öğretim elemanının notları ve göstereceği kaynaklar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Tıbbi sekreterlik/ istatitik ve araştırma öğrenme meteryali 

Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, Gazanfer Aksakoğlu, DEÜ Rektörlük Matbaası. 2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu Hatipoğlu Yayıncılık 2004.\n3. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Servet Özgür. Güneş Tıp Kitabevi\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
85

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest