DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Radyosyon Kazaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 210
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyasyon güvenliği ile ilgili terimleri tanımlayabilecektir.
  • Radyasyon güvenliğinin önemini açıklayabilecektir.
  • Radyasyondan korunma ile ilgili kurum ve kuruluşları tanımlayabilecektir.
  • Radyasyondan korunma ile ilgili kurum ve kuruluşları görev ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
  • Radyasyon kazalarının sonuçlarını yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Radyasyon güvenliği ile ilgili kapsam, terimler ve kısaltmalar, radyasyondan korunma ile ilgili kurum ve kuruluşlar, geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
2 Radyasyon güvenliği ile ilgili kapsam, terimler ve kısaltmalar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
3 Radyasyon güvenliği ile ilgili kapsam, terimler ve kısaltmalar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
4 Radyasyon güvenliği temel standartları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
5 Radyasyondan korunma ile ilgili kurum ve kuruluşlar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
6 Nükleer Santral Kazaları ve Sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
7 Ara Sınav
8 Nükleer Silah Denemeleri ve Sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
9 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
11 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
12 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
13 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Geçmişten günümüze radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel tartışma
16 Final sınavı
Ders Kitabı ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller İnternet kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest