DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uygarlık Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 112
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uygarlık Tarihi dersinin temel amacı, prehistorik çağlardan itibaren insanlık tarihindeki ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasi oluşumları ele almak, İlk Çağ uygarlıklarından örneklerle uygarlık tarihinin önemli gelişmelerini irdelemek ve öğrencilerin, karşılaştırmalı bir yaklaşımla modern dünyanın ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklerini anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tarihsel kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • Uygarlık tarihindeki ilk sosyo-ekonomik, kültürel, dinsel ve siyasi oluşum ve yapılanmaları, örneklendirerek tanımlayabilecektir.
  • İnsanlık tarihindeki önemli olgu ve gelişmeleri nedensellik ilişkisi içinde ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir.
  • Tarihi yazılı kaynaklardaki verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • Modern dünyanın dinamiklerini, tarihteki ilk örnekleriyle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
Ders Tanımı Ders prehistorik dönemlerden Ortaçağ’ın başlangıcına kadar olan dönemi ele almaktadır. Bu süreç içinde uygarlık tarihine damgasını vurmuş, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve dinsel oluşumları ve bu alanlardaki temel gelişmeleri içermektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programının tartışılması
2 Uygarlık, Medeniyet ve Kültür kavramlarının aktarılması Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
3 Uygarlık ve Barbarlığı anlamak Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
4 Tarih öncesi çağlar (Paleolitik ve Neolitik dönemde yerleşik düzen ve iletişim kavramlarının aktarılması) Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
5 Mezopotamya’da yaşamış uygarlıklar ve iletişim süreçleri Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
6 Mısır Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
7 Anadolu Uygarlıkları ve İletişim Süreçleri Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
8 Ara Sınav
9 Yunan Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
10 Antik Yunanda Mitoloji ve Helenistik dönem Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
11 Roma Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
12 Erken Ortaçağ ve Hristiyanlığın Doğuşu Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
13 Bizans Uygarlığı - Öğrenci sunumları Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı

Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul. ISBN: 9786054183623

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
6
Final Sınavı
1
8
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest