DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 231
Güz/Bahar
2
0
2
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerde Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve bu kapsamda sağlık sigortası ile ilgili genel bir anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal güvenlik kavramı ve hakkını tanımlayabilecektir,
  • Sosyal güvenlik sistemleri ve tarihsel gelişimleri ile Türk sosyal güvenlik sistemini açıklayabilecektir,
  • Sosyal sigortalar, sağlık hakkını açıklayabilecektir,
  • Sağlık sistemlerini karşılaştırabilecektir,
  • Genel sağlık sigortası ve uygulamalarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik sistemleri ile Türk sosyal güvenlik sistemini içermektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Giriş, Toplumsal kurallar, hukuk kavramları, Hukuk kurallarının özellikleri, yazılı hukuk kuralları, normlar hiyerarşisi
2 Sosyal haklar ve sosyal güvenlik hakkı
3 Uluslararası hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi ve tarihsel gelişimi
4 Türkiye’de sosyal güvenliğin hukuksal kaynakları
5 Sosyal sigorta kavramı ve türleri
6 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu genel çerçevesi
7 Ödev Sunumu
8 Ara Sınav
9 Sağlık hakkı ve sağlık sistemleri
10 Sağlık sigortası türleri, Hastalık sigortası ve Genel Sağlık Sigortası
11 Genel sağlık sigortası uygulama esasları kapsamındaki hizmet ve yardımlar
12 Sağlık yardımı koşulları; prim ve süreler
13 Sağlık hizmetlerinin sunumu, bedelleri ve katılım payı
14 Ödev Sunumu
15 Genel Tekrar, Tartışma
16 Final
Ders Kitabı

 

Ali Nazım Sözer.Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları. 2013. ISBN 9786052428627

Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nursen Caniklioğlu. Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınevi.2020 9786052426067

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest