DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 134
Güz/Bahar
2
0
2
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hukukunun temel kaynakları ve mevzuatı konusunda genel bir anlayış geliştirilmesi, çalışma yaşamında yetki ve sorumlulukları açısından ilgili mevzuattan nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi edinilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk, adalet kavramlarını ve toplumsal kuralları açıklayabilecektir.
  • Mevzuatı tanımlayıp, nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir.
  • Sağlık çalışanlarının görevleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve çalışma yaşamındaki haklarını tanımlayabilecektir.
  • Sağlık hukuku ile ilgili terimleri tanımlayabilecektir.
  • Sağlık ile ilgili kurumları ve organizasyonel bağlantılarını belirtebilecektir.
  • Sağlık hukuku alanında sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını sıralayabilecektir.
  • Sağlık kurumlarının hizmet üniteleri ile burada çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
  • Sağlık çalışanlarına sorumluluk doğurabilecek durumlar hakkında fikir yürütebilecek.
Ders Tanımı Bu derste sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumlar, sağlık mevzuatı, sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile hasta hakları ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Giriş, Toplumsal kurallar, hukuk, adalet kavramları
2 Hukuk kurallarının özellikleri, yazılı hukuk kuralları, normlar hiyerarşisi, Sağlık tanımı ve tıbbi terimler
3 Sağlık hakkı ve hizmetinin hukuki niteliği
4 Ulusal sağlık sistemi, sağlık sigortası
5 Sağlık teşkilatı örgütlenmesi
6 Ödev Sunumu
7 Ara Sınav
8 Sağlık hizmeti sunucuları
9 Sağlık kurumlarının, yöneticilerinin ve sağlık çalışanlarının yükümlülükleri ve sorumlulukları
10 Hasta hakları, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri
11 Sağlık mevzuatına göre hastalara karşı sorumluluklar
12 Sağlık hukuku ile ilgili mevzuat
13 Sağlık hizmetinin yürütülmesi sırasında oluşan zarar ve sorumluluk doğuran haller
14 Ödev Sunumu
15 Genel tekrar, tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Okt. Pınar Avcı P. AVCİ, Sağlık Hukuku , Atatürk Üniversitesi AÖF, 2016.

Aslonova K. 2019 Sağlık Hukuku Ders Notları Aristo Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest