DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Yabancılar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 465
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin özelikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde Türk milletlerarası özel hukukunun komşu alanı olan Tür yabancılar hukuku hakkında bilgi kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Milletlerarası özel hukukta kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kurallar ile kazanılmış hakları ve bunların maddi hukuk açısından etkilerini değerlendirebileceklerdir.
  • Müdahaleci ve doğrudan uygulanan normlar içeren yabancılar hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı karşılaştırabileceklerdir.
  • Yabancı yatırımların korunması için yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygun olarak yorumlayabileceklerdir.
  • Yabancların çalışma hakları konusunda yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygun olarak yorumlayabileceklerdir.
  • Yabancılar tarafından edinilen gayrimenkullere ilişkin yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygun olarak yorumlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yabancılar hukukuna giriş. Ekşi, Nuray, The New Turkish Law on Foreigners and International Protection: An Overall Assessment, Nomos,2014, ("Ekşi"), s. 15-33.
2 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ("YUKK")'un kapsamı ve genel esasları Ekşi, s. 33-53.
3 YUKK çerçevesinde yabancıların ülkeye griş ve vize problemleri, ikameti ve seyahati, sınır dışı edilmesi Ekşi, s. 53-83.
4 YUKK çerçevesinde mülteci ve sığınmacı başvuruları Ekşi, s. 83-109.
5 Türk vatandaşlık hukukunun genel esasları Nomer, s. 3-65.
6 Türk Vatandaşlık Kanunu ("TVK") çerçevesinde Türk vatandaşlığının kazanılması Nomer, s. 65-122; s. 180-193.
7 TVK çerçevesinde Türk vatandaşlığının kaybı ile vatandaşlık ihtilafları Nomer, s. 122-180; s. 180-193.
8 Ara Sınav
9 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ("DYYK") çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar Çelikel, s. 234-285.
10 DYYK çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar Çelikel, s. 234-285.
11 Uluslararası İş Gücü Kanunu ("UİK") çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri Çelikel, s. 180-234.
12 UİK çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri Çelikel, s. 180-234.
13 UİK çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri Çelikel, s. 180-234; s. 285-289.
14 Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi Çelikel, s. 321-357.
15 Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi Çelikel, s. 321-357.
16 Final sınavı
Ders Kitabı

Ekşi, Nuray, The New Turkish Law on Foreigners and International Protection: An Overall Assessment, Nomos, 2014; Çalışkan, Yusuf/Çalışkan, Zeynep, Turkish Private International Law: Selected Documents, Adalet, 2017; Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 23. Bs., Beta, 2017; Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest