DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Çalışma Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 410
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, özellikle Türkiye’nin tarafı olduğu belgeler ve denetim organları temelinde, uluslararası iş hukuku kurum ve kuralları konusunda genel bir bakış açısı ve anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluşu, amaçları, yapısı ve çalışma biçimini açıklayabilir,
  • Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye kararlarında ifadesini bulan uluslararası çalışma standartlarını tanımlayabilir,
  • “İnsana yakışır iş” hedefi ve buna yönelik çalışmaları açıklayabilir,
  • “İnsana yakışır iş” hedefine ulaşılmasının önündeki engelleri tartışabilir,
  • Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışma hukuku ile ilgili hükümlerini ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin konu ile ilgili kararlarını tanımlayabilir,
  • Türk İş Hukuku kuralları ve uygulaması ile uluslararası çalışma hukukunu karşılaştırabilir,
  • Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türk hukukunda uygulanabilirliğini irdeleyebilir.
Ders Tanımı Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluş ve yapısı, ILO’nun çalışma ve denetim mekanizmaları, Uluslararası çalışma Standartları, Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, “insana yakışır iş” kavramı, tarihsel gelişimi ve gerçekleşmesinin önündeki engeller, Avrupa Sosyal Şartı ve çalışma hukuku ile ilgili hükümleri, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın uygulanması ile ilgili ülkelerle ilgili kararları, Türk çalışma hukukunun Uluslararası çalışma hukuku kuralları ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türkiye’de uygulanabilirliği.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi Ruth Dukes, Judy Fudge, Guy Mundlak (2021) “Introduction: Labour Law in The 100 Years of the International Labour Review”, International Labour Review, Centenary Collection, no. 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12345 Tarja Halonen, Ulla Liukkunen (Eds.) (2021) International Labour Organization and Global Social Governance. Springer. Open acces publication: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-55400-2.pdf International Labour Law Handbook https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892108165.pdf Jean-Michel Servais (2020) International Labour Law. 6th Edition. Wolters Kluwer, Part I. History of ILO. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm Labour Law(International) https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/labour-law/lang--en/index.htm
2 Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluşu, çalışma biçimi ve denetim mekanizmaları. Jean-Michel Servais (2020) International Labour Law. 6th Edition. Wolters Kluwer. Daniel Maul (2019) The International Labour Organization. De Gruyter & ILO. Guy Ryder (2015) “The International Labour Organization”, Journal of Industrial Relations, vol. 57, no. 5, pp. 748-757. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022185615595732 (In Turkish) Ali Kemal Nurdoğan (2018) “Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, C. 3, S. 4, ss. 78-95. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612630 ILO the Labour Principles, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/instructionalmaterial/wcms_101246.pdf How the ILO works. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm The ILO at a Glance. https://www.ilo.org/public/english/download/glance.pdf
3 Genel olarak uluslararası çalışma standartlarını oluşturan temel ILO Sözleşme ve Tavsiye kararları ile Avrupa Sosyal Şartı’nda karşılıkları, “İnsana Yakışır İş” kavramı International Labour Organization (2012) The ILO and the EU, partners for decent work and social justice. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf Introduction to International Labour Standards https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--en/index.htm The European Social Charter, https://www.coe.int/en/web/european-social-charter
4 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı Tankut Centel (2017) Introduction to Turkish Labour Law. Springer, Part III. Tonia Novitz (2009) “Connecting Freedom of Association and the Right to Strike: European Dialogue with the ILO and its Potential Impact”, Canadian Labour & Employment Law Journal, vol. 15, no. 3, pp. 465-494. Freedom of association and Collective Bargaining. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/freedom-of-association/lang--en/index.htm Toker Derelİ, The Benefits of Freedom of Association for Development. Sosyal Siyaset Konferansları / Journal of Social Policy Conferences. Sayı / Issue: 68 – 2015/1, 187-220. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/389304
5 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği What is forced labour, modern slavery and human trafficking. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm ILO & UNICEF (2021) Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf ILO, International Labour Standards on Child Labour.https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-labour/lang--en/index.htm International Labour Conference (2005) “A global alliance against forced labour”, Report of the Director-General. https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf Ending Child Labour, forced labour and human trafficking in global supply chains. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_716930/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
6 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı United Nations, Turkey (2020) "Equal pay for equal work" should be the guiding principle as we build back better” https://turkey.un.org/index.php/en/91588-equal-pay-equal-work-should-be-guiding-principle-we-build-back-better European Commission. The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A Practical Approach. (pdf) International Labour Standards on Equality of opportunity and treatment https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/equality-of-opportunity-and-treatment/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
7 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışanların yönetime katılması ve sosyal diyalog Social dialog. https://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf ILO Turkey Office (2018) Perception on Social Dialogue in Turkey: The Viewpoints of General Public, Employees and Relevant Actors. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_666548.pdf Guy Davidov & Brian Langille (Eds.) (2011) The Idea of Labour Law. Oxford University Press. NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
8 Ara Sınav
9 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışma yaşamının denetimi Labour Administration and Labour Inspection . https://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm ILO. “International Labour Standards on Labour Inspection” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/labour-inspection/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
10 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak iş güvencesi Pir Ali Kaya (2000) “Termination of Employment: A Case Study of Turkish Labour Law to Compare ILO Convention No. 158”, DEÜİİBF Journal, vol. 15, no. 2, pp. 127-135. International Labour Standards on Employment security https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/employment-security/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
11 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışmanın düzenlenmesi Working time. https://www.ilo.org/global/topics/working-time/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR Nicola Countouris (2019) Defining and regulating work relations for the future of work. ILO.
12 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak ücretler Jean-Michel Servais (2020) International Labour Law. 6th Edition. Wolters Kluwer. ILO. “International Labour Standards on Wages” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/index.htm Wages. https://www.ilo.org/global/topics/wages/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR
13 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak sosyal güvenlik Tankut Centel (2021) Turkish Social Law. Springer. International Labour Standards on Social security https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm NATLEX Browse Country Profiles - Turkey - Basic laws – ILO https://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=TUR The comparison of Turkish legislation and legal practice with ILO and European Social Charter rules and reports from websites.
14 Türk iş hukuku ve uygulaması açısından uluslararası iş hukuku kuralları ve denetim organları rapor ve kararlarının uygulanabilirliği The comparison of Turkish legislation and legal practice with ILO and European Social Charter rules and reports from websites
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Sources as pointed out above weekly preparation studies.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Jean-Michel Servais (2020) International Labour Law. 6th Edition. Wolters Kluwer.

Daniel Maul (2019) The International Labour Organization. De Gruyter & ILO.

Guy Ryder (2015) “The International Labour Organization”, Journal of Industrial Relations, vol. 57, no. 5, pp. 748-757. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022185615595732

 

Ruth Dukes, Judy Fudge, Guy Mundlak (2021) “Introduction: Labour Law in The 100 Years of the International Labour Review”, International Labour Review, Centenary Collection, no. 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12345

 

Tarja Halonen, Ulla Liukkunen (Eds.) (2021) International Labour Organization and Global Social Governance. Springer. Open acces publication: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-55400-2.pdf

 

International Labour Organization (2012) The ILO and the EU, partners for decent work and social justice. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf

 

Tonia Novitz (2009) “Connecting Freedom of Association and the Right to Strike: European Dialogue with the ILO and its Potential Impact”, Canadian Labour & Employment Law Journal, vol. 15, no. 3, pp. 465-494.

 

ILO & UNICEF (2021) Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf 

 

ILO, International Labour Standards on Child Labour.

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-labour/lang--en/index.htm

 

International Labour Conference (2005) “A global alliance against forced labour”, Report of the Director-General.  https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf

 

United Nations, Turkey (2020) "Equal pay for equal work" should be the guiding principle as we build back better” https://turkey.un.org/index.php/en/91588-equal-pay-equal-work-should-be-guiding-principle-we-build-back-better

 

European Commission. The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A Practical Approach.  (pdf)

 

International Labour Standards on Equality of opportunity and treatment

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/equality-of-opportunity-and-treatment/lang--en/index.htm

 

ILO Turkey Office (2018) Perception on Social Dialogue in Turkey: The Viewpoints of General Public, Employees and Relevant Actors. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_666548.pdf

 

Guy Davidov & Brian Langille (Eds.) (2011) The Idea of Labour Law. Oxford University Press.

 

ILO. “International Labour Standards on Labour Inspection” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/labour-inspection/lang--en/index.htm

 

Pir Ali Kaya (2000) “Termination of Employment: A Case Study of Turkish Labour Law to Compare ILO Convention No. 158”, DEÜİİBF Journal, vol. 15, no. 2, pp. 127-135.

 

Nicola Countouris (2019) Defining and regulating work relations for the future of work. ILO.

 

ILO. “International Labour Standards on Wages” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/index.htm

 

Tankut Centel (2021) Turkish Social Law. Springer

 

Tankut Centel (2017) Introduction to Turkish Labour Law. Springer.

 

Melda Sur-Noyan Turunç(2010) Turkish Labour Law. Turunç Yayınevi.

 

(In Turkish for comparison): Süzek, S(2021). Iş Hukuku, Beta İstanbul;

Nurdoğan Ali Kemal (2018) “Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, C. 3, S. 4, ss. 78-95. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612630;

 

Ruth Dukes, Judy Fudge, Guy Mundlak (2021) “Introduction: Labour Law in The 100 Years of the International Labour Review”, International Labour Review, Centenary Collection, no. 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12345

 

Tarja Halonen, Ulla Liukkunen (Eds.) (2021) International Labour Organization and Global Social Governance. Springer. Open acces publication: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-55400-2.pdf

 

International Labour Organization (2012) The ILO and the EU, partners for decent work and social justice. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf

 

Tonia Novitz (2009) “Connecting Freedom of Association and the Right to Strike: European Dialogue with the ILO and its Potential Impact”, Canadian Labour & Employment Law Journal, vol. 15, no. 3, pp. 465-494.

 

ILO & UNICEF (2021) Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf 

 

ILO, International Labour Standards on Child Labour.

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-labour/lang--en/index.htm

 

International Labour Conference (2005) “A global alliance against forced labour”, Report of the Director-General.  https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf

 

United Nations, Turkey (2020) "Equal pay for equal work" should be the guiding principle as we build back better” https://turkey.un.org/index.php/en/91588-equal-pay-equal-work-should-be-guiding-principle-we-build-back-better

 

European Commission. The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A Practical Approach.  (pdf)

 

International Labour Standards on Equality of opportunity and treatment

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/equality-of-opportunity-and-treatment/lang--en/index.htm

 

ILO Turkey Office (2018) Perception on Social Dialogue in Turkey: The Viewpoints of General Public, Employees and Relevant Actors. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_666548.pdf

 

Guy Davidov & Brian Langille (Eds.) (2011) The Idea of Labour Law. Oxford University Press.

 

ILO. “International Labour Standards on Labour Inspection” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/labour-inspection/lang--en/index.htm

 

Pir Ali Kaya (2000) “Termination of Employment: A Case Study of Turkish Labour Law to Compare ILO Convention No. 158”, DEÜİİBF Journal, vol. 15, no. 2, pp. 127-135.

 

Nicola Countouris (2019) Defining and regulating work relations for the future of work. ILO.

 

ILO. “International Labour Standards on Wages” https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/wages/lang--en/index.htm

 

Tankut Centel (2021) Turkish Social Law. Springer

 

Tankut Centel (2017) Introduction to Turkish Labour Law. Springer.

 

Melda Sur-Noyan Turunç(2010) Turkish Labour Law. Turunç Yayınevi.

 

(In Turkish for comparison): Süzek, S(2021). Iş Hukuku, Beta İstanbul;

Nurdoğan Ali Kemal (2018) “Uluslararası Çalışma Örgütünün (UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri”, Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, C. 3, S. 4, ss. 78-95. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612630;

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
32
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest