DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 404
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde uluslararası usul hukukunun öğretilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Milletlerarası usul hukuku problemlerini - özellikle milletlerarası yetki, milletlerarası adli yardım, teminat, geçici tedbirler, ispat hukuku, milletlerarası iflas, milletlerarası tahkim, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi – çözebileceklerdir.
  • Milletlerarası usul hukukunun maddi hukuk (milletlerarası özel hukuk) ile ilişkisini değerlendirebileceklerdir.
  • Milletlerarası usul hukukunda alternatif uyuşmazlık çözümü kavramını ve sürecini analiz edebileceklerdir.
  • Mahkeme yargılaması ile alternatif çözüm yöntemlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkim yolunu kullanabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini; uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar ve özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine dair temel esaslar oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Usul Hukuku (“MUH”)’nun Genel Esasları Tekinalp/Nomer/Odman Boztosun, 3. Kısım, 1. Bölüm, “Sources of International Civil Procedure”; 2. Bölüm, “Principle of Lex Fori, 197-200.
2 Milletlerarası Yetki, Milletlerarası Adli Yardım ve sair MUH Problemleri Tekinalp/Nomer/Odman Boztosun, 3. Kısım, 3. Bölüm, “National Jurisdiction and International Jurisdiction”, 200-210
3 Milletlerarası Yetki, Milletlerarası Adli Yardım ve sair MUH Problemleri Tekinalp/Nomer/Odman Boztosun, 3. Kısım, 3. Bölüm, “National Jurisdiction and International Jurisdiction”, 200-210.
4 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Tekinalp/Nomer/Odman Boztosun, 3. Kısım, 4. Bölüm, “Acceptability and Enforcement of Foreign Judgments”, 210-215.
5 Genel olarak Milletlerarası Tahkim Tekinalp/Nomer/Odman Boztosun, 3. Kısım, 5. Bölüm, “International Arbitration”, 215-219; Akıncı, 1. Bölüm, “Arbitration in Turkey”, 1-11.
6 Tahkimin Kaynakları, Tahkim Türleri Akıncı, 2. Bölüm, “Sources of Turkish Arbitration Law”, 11-21; 3. Bölüm, “Institutional Arbitration in Turkey”, 21-31.
7 Tahkimin Kaynakları, Tahkim Türleri Yabancılık Unsuru, Tahkime Elverişlilik, Görevli ve Yetkili Mahkeme Akıncı, 4. Bölüm, “Turkish International Arbitration Code and Its Scope of Application”, 31-43; 5. Bölüm, “Extent of Court Intervention”, 43-45.
8 Tahkim Anlaşması, İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Akıncı, 6. Bölüm, “Arbitration Agreement”, 45-61; 7. Bölüm, “Interim Relief and Interim Attachment”, 61-67.
9 Hakemler ve Atanma Usulleri, Hakemlerin Sorumluluğu Akıncı, 8. Bölüm, “Composition of the Arbitral Tribunal”, 67-83
10 Tahkime Uygulanacak Hukuk, Tahkim Yeri Akıncı, 9. Bölüm, “Applicable Law to the Arbitration”, 83-89; 10. Bölüm, “Place of Arbitration”, 89-93; 15. Bölüm, “Applicable Law”, 125-131.
11 Tahkim Yargılaması Akıncı, 11. Bölüm, “Commencing Date and Time for Arbitration”, 93-99; 12-14. Bölüm, “Arbitration Proceedings”, 99-125.
12 Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi Akıncı, 16. Bölüm, “Termination of Arbitration”, 131-137; 17. Bölüm, “Making the Award”, 137-145; 18. Bölüm, “Arbitration Cost”, 145-149.
13 Hakem Kararlarına Karşı Başvuru Yolları Akıncı, 19. Bölüm, “Recourse Against the Award”, 149-169
14 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Akıncı, 20. Bölüm, “Recognition and Enforcement”, 169-203.
15 Yabancı Yatırım Uyuşmazlıklarına ilişkin ICSID Tahkimi Akıncı, 21. Bölüm, “Investment Arbitration in Turkey”, 203-241.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Yusuf Çalışkan/Zeynep Çalışkan, Turkish Private International Law: Selected Documents, Adalet, 2017, ISBN: 9786053003045; Gülören Tekinalp/Ergin Nomer/Ayşe Odman Boztosun, Private International Law in Turkey, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012, ISBN: 9789041141637; Akıncı, Ziya, Arbitration Law of Turkey: Practice and Procedure, Huntington: Juris Net LLC, 2011, 978-193383386-6.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Zeynep Derya Tarman, Articles on Turkish Private International Law, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN:  9783659633508.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
10
40
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
10
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
10
1
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest