DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Vergi Sistemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 355
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Temel Türk Kanunları hakkında ayrıntılı bilgi vermek, Türkiye’nin imzaladığı vergi anlaşmalarının genel hatlarını açıklamak ve OECD Vergi Model Anlaşması ile karşılaştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vergi hukukuna ilişkin temel kavramları ve ilkelerini açıklayabilir.
  • Türk Vergi Sistemini gelişimini analiz edebilir.
  • Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinin temel unsurlarını tartışabilir.
  • Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisini ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini temel esaslarını tanımlayabilir.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, ve Emlak Vergilerinin temel esaslarını açıklayabilir.
  • Harçlar ve Damga Vergisini tanımlayabilir.
  • OECD Vergi Model Anlaşması hakkında temel bilgileri açıklayabilir.
  • Türkiye’nin imzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının genel hatlarını tartışabilir.
Ders Tanımı Vergi hukukunun temel kavram ve ilkeleri, Türk Vergi Sisteminin gelişimi, Temel Türk Vergi Kanunlarını ayrıntılı düzenlemeleri, Türkiye’nin imzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının genel hatları, OECD Vergi Model Anlaşması ile Türk Vergi Anlaşmalarının karşılaştırması ve vergi anlaşmalarının uygulamaları işlenecek konulardır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve İlkeler Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp.1-9
2 Gelir Vergisi - I Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 63-78
3 Gelir Vergisi - II Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 79-133
4 Gelir Vergisi - III Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 135-152
5 Kurumlar Vergisi - I Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 155-178
6 Kurumlar Vergisi - II Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 179-192
7 Katma Değer Vergisi Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 193-215
8 Ara Sınav
9 Özel Tüketim Vergisi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020,pp.216-229
10 Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),pp. 231-250,
11 Harçlar ve Damga Vergisi Başpınar Ahmet, Turkish Tax Law(s),2020, pp. 251-256
12 OECD Vergi Model Anlaşması OECD Model Tax Convetion on Income and Capital Condensed Version, Paris, 2017, PP. 23 -44
13 Türk Vergi Anlaşmalarının Genel Hatları. Türkiye – Almanya Vergi Anlaşması Madde. 1-15
14 Türk Vergi Anlaşmalarının Uygulaması Türkiye – Almanya Vergi Anlaşması Madde. 16-31
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Ahmet Başpınar, Turkish Tax Law(s), Gözlem Yayıncılık, Ankara 2020

Önerilen Okumalar/Materyaller

OECD Model Tax Convetion on Income and Capital Condensed Version, Paris, July 2014

Derdiyok Türkmen, Turkish Tax Laws and Other Regulations Concerning Foreign Investors, Maliye Bakanlığı Yayınları, 1999

Hüseyin Işık, Uluslararası Vergilendirme, On İki Levha Yayınları, 2014

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest