DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Anayasa Hukukuna Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 103
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersinin amacı, “anayasanın üstünlüğü” ilkesi ışığında anayasa hukukunun temel kavram ve kurumlarını incelemektir. Bunun için derste hem içerik hem de yöntem açısından anayasa hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran hususlar ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramları açıklayabilir.
  • Anayasanın fonksiyonlarını ve anayasanın üstünlüğü kavramını tanımlayabilir
  • Devlet, demokrasi, hükümet sistemleri, kurucu iktidar ve seçim sistemleri konularını anayasal perspektifle tartışabilir
  • Anayasal hak ve özgürlük rejimlerini ve bunların korunma yöntemlerini karşılaştırabilir
  • Anayasa yargısı modelleri sınıflandırabilir.
Ders Tanımı Bu derste izleyen konular incelenecektir: anayasa kavramı, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, anayasaların yapımı ve değiştirilmesi, devlet kavramı ve türleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı ve türleri, seçim sistemleri, anayasa yargısı ve anayasal hak ve özgürlükler.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Anayasacılık ve Anayasalar: Kökeni ve Temel Özellikleri Heringa, s. 1-20.
3 Anayasa Yapımı ve Anayasa Tadilleri Heringa, s. 39-65
4 Yargı: Anayasa Yargısı ve Mahkemeler-I Anayasa Yargısının Doğuşu Amerikan Modeli Heringa, s. 237-428
5 Yargı: Anayasa Yargısı ve Mahkemeler-II Avrupa Modeli Anayasa Yargısı Heringa, s. 248-264
6 Devlet Teorisi Heringa, s. 19-24
7 Devlet Türleri: Federalizm ve Üniter Devlet Heringa, s.69-96
8 Parlamenter Sistemde Güçler Ayrılığı: Birleşik Krallık Heringa, s. 82-85
9 Başkanlık Sisteminde Güçler Ayrılığı: Amerika Birleşik Devletleri Heringa, s. 71-76
10 Hibrit Sistemler: Yarı Başkanlık – Bölgesel Devlet Heringa, s. 165-217
11 Demokrasi: Doğrudan Demokrasi ve Temsili Demokrasi Heringa, s. 1-19
12 Seçimler: Oy kullanma Hakkı ve Seçim Sistemleri Heringa, s. 97-115
13 Parlamentolar ve Yasama Heringa, s. 97-163
14 Yargı: Anayasa Yargısı ve Mahkemeler-II Heringa, s. 248-264.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Aalt Willem Heringa, Constitutions Compared: An Introduction to Comparative Constitutional Law (5th edition), Cambridge: Intersentia, 2019, ISBN: 9781780688831.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 22. Bası, İstanbul: Beta Yayınları, 2018

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
5
65
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
33
Final Sınavı
1
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest