DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 483
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde Türk milletlerarası özel hukukunun komşu alanları olan Türk yabancılar hukuku ve Türk vatandaşlık hukuku hakkında bilgi kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk vatandaşlık hukukunun genel esaslarını ve güncel sorunlarını tartışabileceklerdir.
  • Müdahaleci ve doğrudan uygulanan normlar içeren yabancılar hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip edebileceklerdir.
  • Yabancı yatırımların korunması için yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygun olarak yorumlayabileceklerdir.
  • Yabancıların çalışma hakları konusunda yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygulayabileceklerdir.
  • Yabancılar tarafından edinilen gayrimenkullere ilişkin yürürlükte bulunan ulusal ve milletlerarası mevzuatları somut olaya uygun olarak yorumlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Türk vatandaşlık hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yabancılar hukukuna giriş Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 9-80.
2 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (“YUKK”)’nun kapsamı ve genel esasları Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 9-80.
3 YUKK çerçevesinde yabancıların ülkeye girişi ve vize problemleri, ikameti ve seyahati, sınır dışı edilmesi Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 80-158.
4 YUKK çerçevesinde mülteci ve sığınmacı başvuruları, kurumların yapısı Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 158-180.
5 Türk vatandaşlık hukukunun genel esasları Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 3-65.
6 Türk Vatandaşlık Kanunu (“TVK”) çerçevesinde Türk vatandaşlığının kazanılması Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 65-122; s. 180-193.
7 TVK çerçevesinde Türk vatandaşlığının kaybı ile vatandaşlık ihtilafları Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 25. Bs., Filiz, 2018, s. 122-180; s. 180-193
8 Ara Sınav
9 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“DYYK”) çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 234-285.
10 DYYK çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 234-285.
11 Uluslararası İş Gücü Kanunu (“UİK”) çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 180-234.
12 UİK çerçevesinde yabancıların çalışma izinleri Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 180-234; s. 285-289.
13 Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 321-357.
14 Tapu Kanunu çerçevesinde yabancıların taşınmaz edinmesi Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Yenilenmiş 24. bs., Beta, 2018, s. 321-357.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Aysel Çelikel, Yabancılar Hukuku, 27. bs., Beta Yayınları, İstanbul, 2022, ISBN: 9786052426197; Ergin Nomer, Türk Vatandaşlık Hukuku, 30. bs., Filiz Yayınevi, İstanbul, 2022, ISBN: 9789753687898.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gülin Güngör, Tabiiyet Hukuku, 10. bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2022, ISBN: 9786050513332; Aydoğan Asar, Yabancılar Hukuku, 7. bs., Seçkin Yayınları, Ankara, 2021, ISBN: 9789750270888.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
10
40
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
10
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
10
3
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest