DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bankacılık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 479
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Türk Banka Hukukuna hakim olan kamusal ilkeler ile bankaların taraf olduğu özel hukuk işlemlerinin kavranması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bağımsız bir hukuk dalı olarak Banka Hukukuna hakim olan temel prensipleri tartışabilir.
  • Banka işletmesinin unsurları, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesine ilişkin düzenlemeleri açıklayabilir.
  • Türk Bankacılık sistemi içerisinde Merkez Bankasının, BDDK’nın ve TMSF’nin önemini ve işlevlerini analiz edebilir.
  • Bankacılıkla ilgili suçları diğer suçlarla karşılaştırabilir.
  • Bankaların mevduat kabulü ile ilgili işlemleri açıklayabilir.
  • Banka sözleşmelerine ilişkin temel esasları yorumlayabilir.
  • Uluslararası bankacılık işlemlerini tanımlayabilir.
  • Banka kredileri, banka ve kredi kartları ile ilgili işlemleri analiz edebilir.
Ders Tanımı Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini devamı için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçları, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, banka kartı, kredi kartı, ödeme işlemleri, havale ve akreditif akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği anlatılacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık Hukukunun Tanımı ve Kaynakları Acuner (2019), s. 1-21
2 Bankacılık Temel Kavramları Acuner (2019), s. 27-44
3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Acuner (2019), s. 45-55
4 Bankacılıkla İlgili Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Acuner (2019), s. 56-87
5 Bankaların Kuruluşu ve Faaliyet Geçmesi Acuner (2019), s. 91-103
6 Bankaların Yönetimi Acuner (2019), s. 109-121
7 Bankaların Korunmasına Yönelik Düzenlemeler Acuner (2019), s. 121-131
8 Arasınav
9 Bankaların Denetimi Acuner (2019), s. 131-145
10 Bankalara Yönelik İcra ve İflas İşlemleri Acuner (2019), s. 155-177
11 Bankacılık Suçları Acuner (2019), s. 183-194
12 Uluslararası Banka İşlemleri Acuner (2019), s. 201-229
13 Banka kartları ve kredi kartları Acuner (2019), s. 235-265
14 Banka Sözleşmeleri Dersin Öğretim Üyesi Tarafından Verilecek Notlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı

Serkan Acuner, Bankacılık Hukuku, 2. Bası, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2019

Önerilen Okumalar/Materyaller Aysel Güngoğdu; Bankacılık Hukuku 5. Baskı Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest