DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Fikri Mülkiyet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 475
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Eser sahiplerinin, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydali model ve diğer sinai hakların sahiplerinin korunmalarına ilişkin ilgili mevzuatlar ve uluslararası andlaşmalar çerçevesinde bilgi edinilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Eser sahibinin gerek adının belirtilmesini talep hakkı gibi manevi, gerekse çoğaltma, yayma, temsil gibi mali haklarının incelenmesi.
  • Eser sahibinin haklarının sınırlarına ilişkin bilgi kazanılması.
  • Haklara tecavüz halinde açılabilecek hukuk ve ceza davalarının değerlendirilmesi.
  • Fikir ve sanat eserleri sözleşmelerinin konu, sınır, unsur, şekil, sona erme gibi yönlerden incelenmesi.
  • Markanın korunmasının önem ve işlevinin kavranması.
  • Patent haklarıyla rekabet üstünlüğü kazanılmasında hukuki korumanın rolünün değerlendirilmesi.
  • Sinai Mülkiyet Hukukunda marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve diğer sinai haklara ilişkin konularda bilgi sahibi olunması
Ders Tanımı Fikri ve Sinai hakların korunması ile ilgili olarak taraf olduğumuz anlaşmalar ve bu anlaşmaların Türk hukukundaki yerleri ile söz konusu hakların türleri ve hukuki olarak korunması incelenecek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikri mülkiyet kavramı, fikri hakların tanımı ve türleri, fikri mülkiyetin amaç, koruma ve sınırlar bakımından incelenmesi, fikri mülkiyet hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar Önerilen kaynakların çalışılması
2 Eser kavramı, eser sahibi ve eser sahibinin manevi ve mali hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Eser ile ilgili sözleşmeler ve bağlantılı haklar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 İhlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Marka Hukuku, Marka kavramı, türleri, tescil ve tescil engelleri, markanın korunması ve kapsamı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Marka Hukuku, Marka kavramı, türleri, tescil ve tescil engelleri, markanın korunması ve kapsamı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Arasınav
9 Patent Hukuku, buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları, patent verilmesi, patentten doğan haklar ve bu hakların sınırları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, ihlal halleri, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Faydalı modeller hukuku, faydalı model kavramı, korunması ve hükümsüzlüğü Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Endüstriyel tasarımlar hukuku, koruma şartları, tasarım, tasarım hakkı sahibi, tasarımın hükümsüzlüğü, ihlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Endüstriyel tasarımlar hukuku, koruma şartları, tasarım, tasarım hakkı sahibi, tasarımın hükümsüzlüğü, ihlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Entegre Devre Topografyaları, Yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları, biyoteknolojik buluşların korunması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
Ders Kitabı
Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, Marka Hukuku, 2021.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku; Prof. Dr. Sami Karahan, Dr. Cahit Suluk, Doç. Dr. Tahir Saraç, Dr. Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları; Arıkan, Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları Paul Goldstein, International Intellectual Property Law, Cases and Materials, 2008, Deborah E. Bouchoux: Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets for the Paralegal, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
9
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest