DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Toplu İş Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 466
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman bireylerin yetiştirilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Toplu iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek
  • İşçi ve işverenlerin örgütlenmeleri ve bu kapsamda oluşturulan işçi ve işveren kuruluşları, bunların işleyişleri ve sona ermeleri konusunda detaylı bilgiye sahip olabilecek
  • Toplu iş sözleşmesi müzakere sürecine hakim olup, uygulamada toplu iş sözleşmesi kotarabilecek niteliğe sahip olacaklardır.
  • Toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt yolları konusunda uzmanlık kazanacaklardır.
Ders Tanımı Bu dersin konusu, ana hatları ile toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kavram, kural ve kurumlarıdır. Toplu iş hukuku ile ilgili olarak; örgütlenme hakkı, sendika kavramı, sendikaların dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi, toplu iş hukukunun uluslararası ve ulusal kaynakları, sendika hak ve özgürlüğü, kavram ve hukuki güvenceleri, işçi, işveren ve kamu sendikaları kuruluş, örgütlenme ve işleyiş kuralları, toplu pazarlık, toplu iş ilişkisi ve uyuşmazlığı kavramları, kural ve süreçleri, grev ve lokavt kavramları ile yasal prosedür ve kuralları, toplu iş sözleşmesi, hukuki niteliği ve uygulanması, yorum davaları işlenecektir. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik hakkı, kapsamı, sosyal güvenlik ilke,kural ve organizasyonu, sosyal sigorta kavramı ve çeşitleri, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, ana esasları ile ele alınacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu iş hukukuna giriş, sendika hakkı ve tarihsel gelişim İş Hukuku Dersleri s. 751-772
2 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri İş Hukuku Dersleri s. 808-862
3 İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, denetimleri, sona ermesi İş Hukuku Dersleri s. 853-864
4 Sendika üyeliği İş Hukuku Dersleri s. 823-837
5 Sendika özgürlüğü ve iş güvencesi İş Hukuku Dersleri s. 773-807
6 Sendika özgürlüğü ve iş güvencesi İş Hukuku Dersleri s. 773-807
7 Sendikalar hukukundan kaynaklı davaların incelenmesi İlgili yargı kararları
8 Ara sınav
9 Toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yapılması İş Hukuku Dersleri s. 865-920
10 Toplu iş sözleşmesinin hükümleri İş Hukuku Dersleri s. 921-934
11 Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, değiştirilmesi ve sona ermesi İş Hukuku Dersleri s. 935-984
12 Toplu iş uyuşmazlıkları: Arabuluculuk – Grev ve Lokavt İş Hukuku Dersleri s. 985-1006
13 Grev ve lokavt İş Hukuku Dersleri s. 1007-1041
14 Toplu iş hukukundan kaynaklı davaların incelenmesi İlgili yargı kararları
15 Dönem konularının gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı Melda Sur: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara, 2009.
Önerilen Okumalar/Materyaller A. Can Tuncay: Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2010; Cevdet İlhan Günay: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
16
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest