DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 462
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Alternatif uyuşmazlık çözüm önerilerinin amacının, yararlarının ve zararlarının, türlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Hukukta uyuşmazlık kavramınını tanımlayabilir.
  • Alternatif uyuşmazlık çözme yöntemlerini açıklayabilir.
  • Arabuluculuk konusunda ortaya çıkan güncel gelişmeleri tartışabilir.
  • Milletlerarası ticari tahkime hakim olan ilkeleri ve tahkim mahkemelerinin işleyişini açıklayabilir.
  • Hakem kararlarına karşı başvuru yollarını tanımlayabilir.
  • Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin sistemi açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini alternatif uyuşmazlık çözüm methodlarına ilişkin ilkeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, arabuluculuk, uzlaştırma, hakem bilirkişilik ve tahkime dair temel esaslar dersin konusuna girmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anlaşmazlık ve Uyuşmazlık Kavramları
2 Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Temel Esasları, Türleri ve Özellikleri
3 Mukayeseli Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırma
4 Genel Olarak Arabuluculuk, arabuluculuğa hakim olan temel esaslar, arabuluculuğun işleyişi ve özellikleri
5 Genel olarak uzlaştırma, uzlaştırmaya hakim olan temel esaslar, uzlaştırmanın işleyişi ve özellikleri
6 HakemBilirkişilik, HakemBilirkişi anlaşması ve hukuki niteliği, hakembilirkişinin seçimi, hak ve borçları, hakembilirkişi raporu ve etkisi
7 Arasınav
8 Genel olarak tahkim, tahkim hukukunun kaynakları, tahkimin niteliği
9 Tahkim anlaşması ve etkisi, tahkim anlaşmasının şekli ve maddi geçerliliği
10 Tahkim anlaşmasının bağımsızlığı, hakemin kendi yetkisini kendi belirlemesi ilkesi, tahkim itirazı
11 Tahkime elverişlilik, hakem ve atanma usulleri, görev belgesi
12 Tahkim yargılaması, hakem kararlarına karşı başvuru yolları
13 Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
14 Yatırımlara ilişkin tahkim, 4501 sayılı Kanun, iki taraflı yatırım anlaşmaları, ICSID tahkimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final için tekrar
Ders Kitabı Ali Yeşilırmak: Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2011.
Önerilen Okumalar/Materyaller Mustafa Özbek: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest