DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 460
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticarette taşınır mal satımına ilişkin sözleşmeleri ilgilendiren kuralların yeknesaklaştırılması amacıyla kabul edilen Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana Satım Sözleşmesi/CISG)’nu incelemek ve Sözleşme’nin Türk Borçlar Hukuku üzerindeki etkilerini ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Viyana Satım Sözleşmesi’ni Türkiye açısından yorumlayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanını tanımlayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’ne göre yapılacak satış sözleşmelerine ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nde tarafların hakları ve yükümlülüklerini tanımlayabilir.
  • Viyana Satım Sözleşmesi’nde de düzenlenen özellikli durumları değerlendirebilir.
Ders Tanımı Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Viyana Satım Sözleşmesi'nin Tarihçesi ve Yürürlüğe Girişi Zeytin, s. 28-46.
2 Viyana Satım Sözleşmesi'nin Yer, Zaman, Kişi ve Konu Bakımından Uygulama Alanı Zeytin, s. 46-75.
3 Viyana Satım Sözleşmesi'nde Yorum ve Boşluk Doldurma Zeytin, s. 75-99.
4 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satım Sözleşmesinin Kurulması Zeytin, s. 99-117.
5 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Malların Satımına İlişkin Genel Hükümler Zeytin, s. 117-149.
6 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu Zeytin, s. 149-163.
7 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıma Konu Olan Malın Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Talepleri Zeytin, s. 163-201.
8 Ara sınav
9 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı ve İfa Engelleri Zeytin, s. 201-229.
10 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Alıcının Hak ve Yükümlülükleri Zeytin, s. 229-263.
11 Viyana Satım Sözleşmesi Uyarınca Hasarın İntikali Zeytin, s. 263-275.
12 Viyana Satım Sözleşmesine Göre Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılık, Art Arda Teslimli Sözleşmeler, Tazminat ve Faiz Zeytin, s. 275-325.
13 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sorumluluktan Kurtulma Zeytin, s. 325-338.
14 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları Zeytin, s. 338-356.
15 Viyana Satım Sözleşmesi'ne Göre Malların Muhafazası Zeytin, s. 356-375.
16 Final sınavı
Ders Kitabı

ZEYTİN, Zafer, Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin, 2015; SCHWENZER, Ingeborg / AKSOY, Pınar Çağlayan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi = Commentary on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Oniki Levha, 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest