DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İnfaz Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 420
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarının sorunlarının belirlenmesi, bunlara çözüm bulunması ve hükümlülerin cezalarının infazı sonunda topluma yeniden kazandırılması bu ders kapsamında üstünde durulacak konulardandır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnfazın şartı, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazı konularını tanımlayabilir.
  • Ceza kavramını, niteliklerini, türlerini ve infazlarını anlatabilir.
  • Hürriyeti bağlayıcı cezaların ve cezaevlerinin tarihi gelişimini tartışabilir.
  • İnfaz kurumlarını ve hükümlüleri sınıflandırabilir.
  • İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, güvenlik ve düzeni kavramlarını tanımlayabilir.
  • Ceza infazının organizasyonu, sistemi ve denetimi- cezanın infazına ara verilmesi- hürriyeti bağlayıcı cezalar ve ceza infaz kurumları ile ilgili yenilikleri tartışabilir.
Ders Tanımı Bu derste infaz hukukunun amacı, temel kavramları ele alınacaktır. Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel bilgi, Kitap önerileri, Dersin amacı Ders notunun ilgili kısımları
2 İnfaz Hukukunun tarihsel gelişimi Ders notunun ilgili kısımları
3 İnfaz ve İnfaz Hukuku kavramı, amacı, ilkeler ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi Ders notunun ilgili kısımları
4 İnfazın konusu, koşulu, infazda yetkili merci, infaz sistemleri, ceza kavramı, nitelikleri, türleri ve infazı Ders notunun ilgili kısımları
5 İnfaz Kurumuna kabul, infazın planlanması, gruplandırma, infaz kurumunun olumsuz etkileri Ders notunun ilgili kısımları
6 Hükümlünün hak ve yükümlülükleri Ders notunun ilgili kısımları
7 Genel değerlendirme
8 Ara sınav Ders notunun ilgili kısımları
9 İnfaz Kurumlarında uygulanacak rejim Ders notunun ilgili kısımları
10 İnfaz kurumlarında düzen ve güvenlik Ders notunun ilgili kısımları
11 Nakil, İnfazın gevşetilmesi, salıverilme için hazırlanma ve infaz sonrası Ders notunun ilgili kısımları
12 Cezanın infazına ara verilmesi Ders notunun ilgili kısımları
13 Denetimli serbestlik, infazı engelleyen nedenleri Ders notunun ilgili kısımları
14 Özel İnfaz Şekilleri Ders notunun ilgili kısımları
15 Adli sicil ve yasaklanmış hakların geri verilmesi Ders notunun ilgili kısımları
16 Final
Ders Kitabı

Veli Özer ÖZBEK, İnfaz Hukuku, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2022.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Timur Demirbaş, İnfaz Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

5237 sayılı TCK

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
5
Final Sınavı
1
15
    Toplam
75

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest