DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Ceza Usul Hukuku II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 414
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • koruma tedbirleri nedeniyle tazminat konusunu tartışabilir.
  • kovuşturma evresinde yapılan işlemleri tanımlayabilir.
  • kanun yollarını birbiriyle karşılaştırabilir.
  • olağanüstü kanun yollarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Ders, ceza muhakemesi hukukunda yer alan koruma tedbirleri, uyglama koşulları, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, ara muhakeme, kovuşturma evreleri, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderler gibi konuları incelemektedir.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Muhakemesinin Şartları, Koruma Tedbirleri Çeşitleri ve Ortak Özellikleri Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.46-77; ss.106-129; ss.251-254.
2 Elkoyma, Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma, Postada Elkoyma, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss. 361-384.
3 Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama Elkoyma İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi , Mobil Telefonun Yerinin Tespiti, İletişimin Tespiti Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.380-410
4 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Teknik Araçla İzleme, Erişimin Engellenmesi Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.106-129; ss.410-446; ss.465-471
5 Gözlem Altına Alma, Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması, Moleküler Genetik İnceleme, Fiziki Kimliğin Tespiti, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.446-465; ss.472-481
6 Dersin Gözden Geçirilmesi (Pratik Çalışma)
7 Ödev
8 Soruşturma Evresinin Sona Ermesi, Kovuşturma Evresinin Anlamı ve Amacı, Kovuşturma Evresine Katılanlar: Hakim- Mahkeme, Savcı Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.481-549
9 Sanık, Malen Sorumlu, Müdafi, Vekil, Suçtan Zarar Gören, Zabıt Katibi Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.551-566
10 Kovuşturma Evresi; Duruşma Hazırlığı, Duruşma Evresi, Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.567-595
11 Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları, Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.595- 678
12 Duruşmanın Sona Ermesi, Hükmün Verilmesi, Kanun Yolu Devresi, Olağan Kanun Yolları Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.678-770
13 Olağanüstü Kanun Yolları Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.771-792
14 Özel ve Tali Ceza Muhakemeler, Bireysel Başvuru Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, ss.795-852- ss.869-877
15 Dersin gözden geçirilmesi (Pratik Çalışma)
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe; Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2016; Bahri Öztürk, Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016; Toroslu/Feyzıoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
40
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest