DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Perakende Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 412
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirecek perakende işlerinin yasal çerçevesi hakkında genel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Perakende işleri ile ilgili olası hukuki sorunları tanımlayabileceklerdir.
  • Satım ve fason sözleşmesi ana unsurlarını açıklayabileceklerdir.
  • Perakendecilikle ilgili ticaret hukuku kavramlarını ve özellikle kıymetli evrak çeşitlerini değerlendirebileceklerdir.
  • Haksız rekabet, reklam, ilan, promosyon ve marka hukuku temel ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler iş sözleşmesi esaslarını, işçi ve işverenin yasal yükümlülüklerini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, sözleşme hukuku genel ilkeleri ve bazı sözleşme tiplerini, tüketicinin korunması hukukunu, perakendecilikle ilgili ticaret hukuku ve iş hukuku konularını kapsayan bir derstir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sözleşme Hukukunun Temel Kavramları Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta 2016, s.19-82.
2 Satım Sözleşmesinin Hukuki Unsurları Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta 2016, s.229-250.
3 Fason Sözleşmesi Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta 2016, s.305-309.
4 Gıda ve Ürün Güvenliği Mevzuatı https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/urun-guvenligi-ve-denetimi-tebligleri http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/gida/3.html
5 Kıymetli Evrak Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa, Dora 2018, s. 319-427.
6 Haksız Rekabet Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa, Dora 2018, s.149-158.
7 Markaların Korunması Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa, Dora 2018, s.122-126.
8 Reklâm, İlan ve Promosyonlar Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, Seçkin 2004, s.373-384.
9 Ara Sınav
10 Tüketicinin Korunması Hukuku(I) Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, Seçkin 2004, s.1-98.
11 Tüketicinin Korunması Hukuku(II) Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, Seçkin 2004, s.99-147.
12 İşçinin Bazı Belirli Yükümlülükleri(Sadakat ve Sır Saklama Yükümlülükleri) Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul, Beta 2006, s.274-277.
13 İş Sağlığı ve Güvenliği I Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul, Beta 2006, s.661-688.
14 İş Sağlığı ve Güvenliği II Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul, Beta 2006, s.688-713.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, Seçkin 2004.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul, Beta 2006, Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa, Dora 2018, Turgut Akıntürk, Derya Ateş, Borçlar Hukuku, İstanbul, Beta 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest