DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Ceza Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 350
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası kamu düzenine aykırı eylemlerin cezalandırılması ile devletlerin egemenlikleri arasındaki ilişkinin uluslararası hukuk ve iç hukuk açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ceza hukukunun temel kavramlarını, kaynaklarını, tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • Ceza kanunlarının yer bakımından uygulama kurallarını sayabilecektir
  • Ceza işlerinde uluslararası adli yardımlaşma kurallarını sıralayabilecektir.
  • Uluslararası ceza mahkemesinin yapısını, niteliğini ve işleyişini tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına giren suçları listeleyebilecektir
  • İç hukukta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Uluslararası kamu düzenine aykırı eylemlerin oluşturduğu uluslararası suçlar, uluslararası ve sınır aşan suçların yargılama prosedürü, uluslararası ceza mahkemesinin yapısı ve yargılama alanına giren suçlar bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ceza Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.27-72
2 Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı-Mülkilik ve Şahsilik İlkesi Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.91-141
3 Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı-Koruma ve Evrensellik İlkesi Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.143-169
4 Ceza İşlerinde Uluslararası Adli Yardımlaşma Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.171-215
5 Geri Verme Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.216-262
6 Ara Sınav
7 Ad Hoc Uluslararası Ceza Mahkemeleri Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.289-359
8 Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yapısı Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.359-429
9 Uluslararası Ceza Sorumluluğunun Genel İlkeleri Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.545-537
10 Soykırım Suçu Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.541-565
11 İnsanlığa Karşı Suçlar Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.565-583
12 Savaş Suçları Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.583-612
13 Saldırı Suçu Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.612-622
14 Güncel olayların ve yargı kararlarının tartışılması https://www.icc-cpi.int/cases/
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavları
Ders Kitabı

Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Rıfat Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2021, ISBN: 978-9750234897; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/459_1.pdf; Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtüzüğü, https://www.icc-cpi.int/resource-library/core-legal-texts; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşma, https://ihddiyarbakir.org/Content/uploads/62772829-b06e-4252-b92b-66dd792c52ed.pdf.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009,   ISBN: 9789750209208; Selcen Erdal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018, ISBN 978-605-300-503-2; Semin Töner Şen, Uluslararası Hukukta Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2010, ISBN: 9786055865771; Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Ceza Yargılamalarında Cinsel Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2009, ISBN: 9786055865511; Uluslararası Ceza Mahkemesi veri tabanı: http://www.icccpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
30
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest