DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Ceza Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 350
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ceza hukuku sisteminin, iç hukuk ile ilgisi ortaya konulmak suretiyle, uluslararası hukuktaki mevcut uygulamalar çerçevesinde incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ceza hukukunun temel kavramlarını ve ilkelerini açıklayabilecektir.
  • Teorik temelli bilgiler ışığında uluslararası ceza hukukunun güncel sorunlarını analiz edebilecektir.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yapısını, niteliğini ve işleyişini açıklayabilecektir.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına giren suçları sıralayabilecektir.
  • İç hukukta Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yerini belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamına, adhoc ceza mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, Birleşmiş Milletler sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları gibi konular girmektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası ceza hukukunun tarihsel gelişimi Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 69-81.
2 Uluslararası ceza hukukunun temel özellikleri Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 52-58.
3 Uluslararası suç kavramı ve tarihçesi Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 41-52.
4 Uluslararası ceza hukukunun kaynakları Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 58-68.
5 Uluslararası ceza hukuku ve iç hukuk ilişkisi Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 29-37.
6 Birleşmiş Milletler sistemi içinde uluslararası ceza hukuku Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 37-41.
7 Uluslararası ceza hukukunun diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s.37-41.
8 Ara sınav Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M. (2021) Uluslararası Ceza Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s.359-429
9 Uluslararası bir ceza mahkemesi kurma çabalarının tarihçesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 262-308.
10 Uluslararası Ceza Mahkemesi - temel metinler Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s.310-316; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtüzüğü; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşma,.
11 Suç türleri ve nitelendirme sorunu Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, s. 465-542.
12 Sanık hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, md. 55, 66, 67.
13 Mağdur hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, md. 68.
14 Örnek dava sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavları
Ders Kitabı

Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Rıfat Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2021, ISBN: 978-9750234897; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/459_1.pdf; Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtüzüğü, https://www.icc-cpi.int/resource-library/core-legal-texts; Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşma, https://ihddiyarbakir.org/Content/uploads/62772829-b06e-4252-b92b-66dd792c52ed.pdf.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009,   ISBN: 9789750209208; Selcen Erdal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018, ISBN 978-605-300-503-2; Semin Töner Şen, Uluslararası Hukukta Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2010, ISBN: 9786055865771; Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Ceza Yargılamalarında Cinsel Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2009, ISBN: 9786055865511; Uluslararası Ceza Mahkemesi veri tabanı: http://www.icccpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
35
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest