DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Noterlik Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 300
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı noterlik mesleğinin tanıtımı, mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler başta Noterlik Kanunu olmak üzere Hukuk Muhakemesi Kanunu ve Ceza Kanununun ilgili hükümleri,, alana hakim temel ilke ve kurallarla ilgili bilgi sahibi olunması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Noterlik mesleğinin niteliğini, mesleğin anlam ve önemini açıklayabilir,
  • Noterlik mesleğine kabul ve ne şekillerde yürütüleceği ile noterlerin yetkilerini tanımlayabilir,
  • Meslek mensubu olarak tabi bulunduğu yükümlülükler, hukuki, cezai ve disiplin alanında sorumluluklarını karşılaştırabilir,
  • Diğer mesleklerle olan ilişkisi ve farkını değerlendirebilir,
  • Mevzuatta yer alan hükümler aracılığıyla noterlik işlemlerini sınıflandırabilir.
Ders Tanımı Bu derste, noterlik mesleğinin mesleğin niteliği, noterlerin hak ve yetkileri; yükümlülükleri ile sorumlulukları hukuki, cezai ve disipliner boyutuyla incelenecek ayrıca noterin meslek kuruluşuyla ilişkisi ve bu bağlamda sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri de konu edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Noterlik mesleğinin tanımı hukuki niteliği Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
2 Noterliğin kurulması ve yetki çevresi, SINIFLANDIRILMASI Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
3 Noterliğin özellikleri Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
4 Mesleğe kabulde aranan şartlar ve mesleğe giriş (staj ve staj aranmayanlar) Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
5 Noterliğe atanma ve atanan noterin göreve başlaması Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
6 Noterliğin sona ermesi Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
7 Noterlik bakımından mesleki organizasyon Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
8 Arasınav
9 Noterlik dairesi ve burada tutulması gereken defterler Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
10 Noterlikte çalışanlar ve statüleri, noter vekilleri Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
11 Noterliğin devri ve boşalması Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
12 Noter odalarının yapısı ve işleyişi Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
13 Noterler Birliği ve organları Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
14 Noterler Birliği ve organlarının incelenmesine devam Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Derslerde Noterlik Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde HMK ve CK da getirilmesi gerekebilecektir.
16 Final sınavı
Ders Kitabı Ömer Ulukapı/ Murat Atalı: Noterlik Hukuku 2002 ; Ömer Gören : Karşılaştırmalı Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Ankara 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
11
Portfolyo
Ödev
1
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest