DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 218
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)'nun genel hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç kaynaklarından haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ile borç ilişkilerinde özellik arz eden hususların açıklanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Haksız fiilin unsurlarını tanmlayabilecektir.
  • Farklı sorumluluk sebeplerini sınıflandırabilecektir.
  • Sorumluluk hukukunun uygulamadaki sorunlarını tartışabilecektir.
  • Borç ilişkilerinde özellik arz eden durumları açıklayabilecektir.
  • Borç ilişkilerinde taraf değişikliklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında, TBK ile doktrin ve yargı kararları çerçevesinde haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri, zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borç ilişkilerinde özel durumlar, borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ele alınacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-sorumluluk kavramı Kemal Oğuzman/Turgut Öz, “Genel Bakış”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, (İstanbul: Vedat 2021), s. 1-40.
2 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-haksız fiilin unsurları Oğuzman/Öz, s. 40-71.
3 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, s. 192-265
4 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, s. 192-265.
5 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, s. 192-265.
6 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-zarar ve tazminat Oğuzman/Öz, s. 118-146.
7 Ara sınav
8 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-sorumluluk sebeplerinin çokluğu, ceza hukuku ile medeni hukuk arasındaki ilişki, zamanaşımı Oğuzman/Öz, s 76-87.
9 Sebepsiz zenginleşme-unsurları Oğuzman/Öz, s. 389-399.
10 Sebepsiz zenginleşme-sebepsiz zenginleşme davası, kapsamı, zamanaşımı Oğuzman/Öz, s. 399-420.
11 Borçların üçüncü kişilere etkileri Oğuzman/Öz, s. 421-472.
12 Borç ilişkilerinde özel durumlar Oğuzman/Öz, s. 517-574.
13 Borçlu ve alacaklının birden çok olması Oğuzman/Öz, s. 473-516.
14 Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri Oğuzman/Öz, s. 575 vd.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı
Ders Kitabı

Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II 16. bası, (İstanbul: Vedat 2021), ISBN: 9786057036414.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. bası, (Ankara:Yetkin, 2021), ISBN: 9786050509465.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
1
28
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest