DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 214
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencinin ceza hukuku mevzuatına göre kusurluluk, suçun özel görünüş biçimlerini, teşebbüs, içtima, iştirak gibi kavramları karşılaştırma ve bunları yorumlama becerisi yanında cezanın türleri, yaptırım teorisi, cezanın belirlenmesi, tekerrür, özel tehlikli suçlular gibi konuların değerlendirilmesi amaçlanmatadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ceza Hukuku’nda kusurluluk kavramını açıklayabilir.
  • Ceza Hukuku mevzuatına göre suçun teşebbüs aşamasında kalmasının şartlarını tartışabilir.
  • Taksirli suçları analiz edebilecek ve bilinçli taksir ile taksiri karşılaştırabilir.
  • Suçluların çokluğu, faillik ve iştirak suç ortaklığı konularını analiz edebilecek,
  • Suçların birleşmesi: gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç konularını irdeleyebilecek
  • İhmali suçları tanımlayabilir.
  • Cezalar ve güvenlik tedbirleri, cezanın belirlenmesi, bireyselleştirilmesi ve hesaplanması konularını açıklayabilir.
Ders Tanımı Ders kapsamında Ceza Hukukunda kusuruluk kavramı, suçun özel görünüş biçimleri olan teşebbüs aşamasında kalmış suçlar, taksirli suçlar, ihmali suçlar, suçluların çokluğu, faillik, iştirak ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır. Suçların birleşmesi sonucunda uygulanacak gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç kuralları üzerinde durulmaktadır. Son olarak Ceza Hukunda büyük önem taşıyan yaptırım teorisi başlığı altında, cezalar ve güvenlik tedbirleri, hapis ve adli para cezaları, cezaların belirlenmesi, bireyselleştirilmesi ve hesaplanması önem arz etmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kusurluluk: Kusur Yeteneğinin Koşulları Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 349-437.
2 Kusurluluk: Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 349-437.
3 Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırmaya Etkili Olan Şartlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 439-447.
4 Suçun Özel Görünüş Biçimleri: Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 447-472.
5 Taksirli Suçlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 472-495.
6 İhmali Hareketle İşlenen Suçlar, Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 495-509.
7 Vize Sınavı
8 Suçların Çokluğu: Faillik Ve İştirak Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.513-546.
9 Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimaı)- Yasaların Tekliği (Görünüşte İçtima) Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 549-583.
10 Yaptırım Teorisi- (TCK'da Yaptırımlar: Cezalar) Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 583-622.
11 Güvenlik Tedbirleri Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 622-652.
12 Suça Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 652-667.
13 Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 668-714.
14 Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 717-763.
15 Koşullu Salıverme- Adli Sicil ve Hüümlülük Kaydının Silinmesi Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 765-773.
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2018.

Nevzat Toroslu, Haluk Toroslu; Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, 25. Baskı, Eylül 2019.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Serkan Meraklı, İsa Başbüyük, Pratik Çalışma Kitabı I- Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Seçkin Yayınevi,Ankara, Eylül 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
40
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest