DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Vakıflar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 210
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler(5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması, vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vakıflar hakkında genel bilgiye sahip olacak
  • Vakıf senedi, vakıf yöneticisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak
  • Osmanlı'dan günümüze vakıfların önemini kavrayacak
  • Vakıflarla ilgili hukuki sorunların çözümlenmesine yönelik mevzuata hakim olacak
Ders Tanımı Bu derste Osmanlıdan beri son derece olan vakıf ve buna bağlı olarak bazı kavramlar (vakıf senedi vakıf yöneticisi hayrat akarmukataalı vakıf icareteynli vakıfmazbut vakıf mülhak vakıf galle fazlası gibi)kavramlar ele alınacak, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri irdelenecektir. Ayrıca 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun un yanısıra Vakıflar alanındaki Yönetmelikler örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ele alınacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vakıf kavramı ve türleri Vakıflar Kanunu
2 Vakıflarda yönetim ve temsil Vakıflar Kanunu
3 Vakıf yöneticisi olamayacaklar ve vakıf yöneticilerinin sorumluluğu Vakıflar Kanunu
4 Vakıf malları ve faaliyetleri Vakıflar Kanunu
5 Vakıfta amaç ve işlev değişikliği Vakıflar Kanunu
6 Hayrat taşınmazların niteliği, özellikleri ve değerlendirilmesi, hayrat taşınmazların tahsisi Vakıflar Kanunu
7 Taviz bedeli, tahsili şekli, kiralanmaları Vakıflar Kanunu
8 Arasınav
9 Vakıfların uluslararası faaliyetleri Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği
10 Vakıfların iktisadi işletme ve şirket kurması Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği
11 Sona eren ya da dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği
12 Vakıfların Muhasebesi ,beyanname ve vakıfların denetimi Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği
13 Mazbut ve mülhak vakiflarda galle fazlasi Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği
14 Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclisi 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun
15 Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
16 Final sınavı
Ders Kitabı YENER, S.: Vakıfların Temel Mevzuatı(içtihat özetli)eski ve yeni(son değişiklikler işlenmiş)Ankara 2011.
Önerilen Okumalar/Materyaller ULUÇ, Yusuf : Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2008; AKİPEK,Ş./ALTAŞ, H. Vakıflarda Evladiye Davaları , AÜHFD ;YENER, Serhat: Hayrat Vakıf Mallarının Hukuki Durumu Üzerine Bir İnceleme,. REVAK, Sivas 1992, sh.92 vd. 3.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
7
Portfolyo
Ödev
1
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest