DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Hukuk Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 200
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Türk hukukundaki modernleşme sürecinin hangi etkenlerle ve nasıl şekillendiğinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk hukuk tarihiyle ilgili temel kavramları ve kurumları tanımlayabilecektir.
  • Türk hukukunda batılılaşma öncesi ve sonrası kurumları sınıflandırabilecektir
  • Türk hukukundaki modernleşme sürecini açıklayabilecektir
  • Cumhuriyet öncesi ve sonrası modernleşme çabalarını karşılaştırabilecektir.
  • Batı hukukunun Türk hukukunun oluşumundaki rolünü tartışabilecektir
Ders Tanımı Bu ders Tanzimat Ferman’ının ilan edildiği 1839 yılından itibaren, Türk hukuk sisteminin batılılaşma ekseninde geçirdiği değişim ve gelişim sürecini konu almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı Hukukunda Batılılaşma Hareketleri Gülnihal Bozkurt; Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi, s 5-39
2 Tanzimat ve Resepsyonun Doğuşu Halil İnalcık; “Sened-i ittifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu” Belleten, https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/3193/tur Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi C VIII Türk Tarih Kurumu 2011, s 191-214
3 Cumhuriyet Öncesi Anayasa Hukuku Bozkurt, s 51-94
4 Cumhuriyet Öncesi Vergi ve Ticaret Hukuku Bozkurt, s 150-158; Hasan Doğan, Arşiv Belgelerine Göre İslam Hukuku’nun Geçerli Olduğu II. Meşrutiyet Döneminde Tatiller, İzinler ve Çalışma Süreleri, Belleten https://belleten.gov.tr/tam-metin/339/tur
5 Cumhuriyet Öncesi Medeni Hukuk Bozkurt s 158-175
6 Cumhuriyet Öncesi Ceza Hukuku Bozkurt, s 95-103
7 Cumhuriyet Öncesi Yargılama Hukuku Bozkurt, s 114-150
8 Erken Cumhuriyet Dönemi Hukuk Reformu Bozkurt s 175-190; Yusuf Ziya Özer, Cumhuriyette Hukuk İnkılabı, Belleten https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/570/tur
9 Ara Sınav
10 Medeni Hukukta Reform Bozkurt s 190-199
11 Ceza Hukukunda Reform Bozkurt s 199-203
12 Yargılama ve İcra Hukukunda Reform Bozkurt, s 206-209
13 Vergi ve Ticaret Hukukunda Reform Bozkurt, s 203-206
14 Değişimin Sonuçları Bozkurt, s 209-215
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Gülnihal Bozkurt; Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi, Türk Tarih Kurumu, 2020 (ISBN 978-975-16-0702-7)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ahmet Mumcu/Coşkun Üçok Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, 2020 (ISBN 978-9756194751) ; Afet İnan, Medeni Bilgiler, Türk Tarih Kurumu 2020 (ISBN 978-975-16-0046-2)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
22
Final Sınavı
1
35
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest