DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Anayasa Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 106
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi, yasama, yürütme ve yargı erkine ilişkin kavram ve kuralların öğretilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasal kurumları karşılaştırabilir
  • Anayasal sorunları çözebilir
  • Temel haklara ilişkin temel kavramları kullanabilir.
  • Anayasa hukuku bağlantılı mahkeme kararlarını analiz edebilir.
  • Yasama, yürütme ve yargı organlarına ilişkin sorunları değerlendirebilir
Ders Tanımı Bu ders Türkiye’nin anayasal düzeninin kuruluş ve işleyişi ile ilgili bir altyapının öğrenildiği, muhakeme ve bilgiye dayalı bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç: Dersin Tanıtımı
2 1982 Öncesi Anayasal Gelişmeler Özbudun, s. 23-46; Gözler, s. 9-42
3 Anayasa Mahkemesi: Kuruluşu ve İşleyişi Özbudun, s. 363-430; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 474-566; Gözler, s. 426-464
4 1982 Anayasasının Temel İlkeleri I Özbudun, s. 57-87; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 3-75; Gözler, s.42-59
5 1982 Anayasasının Temel İlkeleri II Özbudun, s. 87-109, 124-157; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 95-140; Gözler, s. 60-108
6 Temel Haklar ve Özgürlükler Rejimi-I Özbudun, s. 109-123; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 143-221; Gözler, s. 109-145
7 Temel Haklar ve Özgürlükler Rejimi-II Özbudun, s. 109-123; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 143-221; Gözler, s. 109-145
8 Ara Sınav
9 Yasama I Özbudun, s. 191-217; Özbudun, s. 259-288; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 226-295; Gözler, s. 233-241
10 Yasama II Özbudun, s. 221-244, s. 291-297; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 295-335; Gözler, s. 241-285
11 Yürütme I Özbudun, s. 247-253, 299-323; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 339-384, 441-448; Gözler, s. 286-332.
12 Yürütme II Özbudun, s. 327-335; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 384-416, s. 416-435; Gözler, s. 359-394
13 Yargı + Anayasanın Değiştirilmesi Özbudun, s. 167-188, 343-360; Tanör & Yüzbaşıoğlu s. 308-315, 452-474; Gözler, s. 406-425; 465-492
14 Kapanış
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı
  • Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 21. Basım, Yetkin, 2021.
  • Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 26. Baskı, Ekin, 2021.
  • Bülent Tanör& Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 20. Bası, Beta, 2020. 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
40
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest