DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 103
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilerin medeni hukukun kaynakları, temel kavramları, alt dalları ve bu alt dallarından olan kişiler hukuku konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Medeni Hukukun temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Medeni Hukukun temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Medeni hukukun alt dallarını tanımlayabileceklerdir.
  • Kişiler Hukuku’nun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir.
  • Kişilik hakkı kavramını ve kişilik hakkına yönelik saldırılara karşı başvurulacak savunma yöntemlerini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste hukuk kavramı,medeni hukukun konusu, dalları, medeni hukukun kaynakları, medeni kanun hakkında bilgiler, medeni kanunun başlangıç hükümleri öncelikle incelenecektir. Ardından kişiler hukukuna geçilecek; kişi kavramı, çeşitleri, gerçek kişilerde kişilin kazanılması-kaybı, kişinin ehliyetleri, yerleşim yeri, adı, kişiliğin korunması, hısımlık, tüzel kişiler hakkında genel bilgiler ve dernekler-vakıflar anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk kavramı, hukuun anlamı, işlevi, hukuk kurallarının özellikleri, çeşitleri Oğuzman, Barlas
2 Medeni Hukukun konusu, kaynakları, yargıcın hukuk yaratma yetkisi ve görevi Oğuzman, Barlas
3 Hukukun anlam bakımından uygulanması, zaman bakımından uygulanması, boşluk kavramı ve çeşitleri, yargıcın takdir yetkisi Oğuzman, Barlas
4 Medeni Hukukta yaptırım çeşitleri, yokluk- geçersizlik kavramları, geçersizlik çeşitleri, tazminat ve türleri Oğuzman, Barlas
5 Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolu (TMK m.3), Hakların kullanılmasında dürüstlük kuralı (TMK m.2) Oğuzman, Barlas
6 Konuların Gözden Geçirilmesi ve Pratik Çalışmalar Oğuzman, Barlas
7 Kişiler hukukuna giriş, gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı, kişinin hak ve fiil ehliyeti
8 Vize sınavı Oğuzman, Barlas
9 Kişiliğin sona ermesi Oğuzman, Barlas
10 Kişilik Hakkı ve Korunması Oğuzman, Barlas
11 Kişiliğin korunması, kişisel durum kütükleri Oğuzman, Barlas
12 Hısımlık, ad, yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri Oğuzman, Barlas
13 Tüzel kişiler hakkında genel bilgiler Oğuzman, Barlas
14 Dernekler Oğuzman, Barlas
15 Vakıflar Oğuzman, Barlas
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

M.Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul, 2020; M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2021

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mustafa Dural/Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2013; Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul,2013; A. Zevkliler/A. Havutçu /H. Albaş /M.B. Acabey/İ. Serdar/D. Gürpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest