DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 463
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramını ve amacını değerlendirebilir.
  • Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde bu yöntemleri sınıflandırabilir.
  • Arabuluculuk kavramı ve sürecini analiz edebilir.
  • Tahkim sürecinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar hakkında karar verebileceklerdir.
  • Ticari anlaşmazlıklar bakımından tahkim sürecini tartışabilir..
  • Hakem kararlarına karşı başvuru yollarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini; alternatif uyuşmazlık çözüm yolu sistemleri, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkime dair temel esaslar oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve mahkeme yargılamasıyla karşılaştırılması Bölten, s. 31-38.
2 Alternatif uyuşmazlık yolunun temel esasları, türleri, avantajları ve dezavantajları Bölten, s. 38-42; Göksu, s. 271-273.
3 Genel olarak müzakere kavramı, temel esasları, işleyişi ve özellikleri Bölten, s. 43-50; Göksu, s. 273-275.
4 Genel olarak uzlaştırma kavramı, temel esasları, işleyişi ve özellikleri Bölten, s. 50-58; Göksu, s. 273-287.
5 Genel olarak kısa duruşma kavramı, temel esasları, işleyişi ve özellikleri Bölten, s. 58-62.
6 Genel olarak arabuluculuk kavramı, temel esasları ve türleri Bölten, s. 62-70; Göksu, s. 275-277.
7 Arabuluculuğun avantajları ve dezavantajları, İişleyişi ve özellikleri Bölten, s. 70-79; Göksu, s. 277-287.
8 Ara Sınav
9 Genel olarak tahkim kavramı, temel esasları, türleri, avantajları ve dezavantajları Bölten, s. 79-88, s. 115-122; Göksu, s. 245-248.
10 Tahkime elverişlilik, tahkim Anlaşması ve şekli Bölten, s. 88-100; Göksu, s. 248-250.
11 Hakemler ve atanma usulleri, hakemlerin sorumluluğu Bölten, s. 100-102; Göksu, s. 250-254.
12 Tahkim yargılaması ve tahkim yargılamasının sona ermesi Bölten, s. 102-113; Göksu, s. 254-261.
13 Hakem kararlarına karşı başvuru yolları Bölten, s. 113-115; Göksu, s. 268-271.
14 Yerel tahkim ile milletlerarası tahkim arasındaki farklar Göksu, s. 264-271.
15 Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi Bölten, s. 113-115; Göksu, s. 268-271.
16 Final sınavı
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Göksu, Mustafa, Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, BTHA, 2016; Bölten, Kerim, Dispute Resolution Mechanisms in Merger and Acquisition Transactions, İstanbul, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
2
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest