DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 315
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İş sağlığı ve güvenliği hukuku kapsamında, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde hukuksal sorumluluğun irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş kazası, meslek hastalığı ve diğer iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuksal terimleri, sosyal haklar bakış açısı ile uluslararası belgeler ışığında tanımlayabilir.
  • Uluslararası ve ulusal iş sağlığı ve güvenliği hukuk kaynaklarını karşılaştırabilir.
  • İş sağlığı ve güvenliği hukukunun önemini, iş kazaları ve meslek hastalıklarında yasal sorumluluk ile ilişkisi içinde tartışabilir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hukuku kapsamında devletin denetim görevi ve idari yaptırımları irdeleyebilir,
  • İş kazası ve meslek hastalığı halinde hukuksal ve cezai sorumluluğu açıklayabilir
Ders Tanımı Dersin konusunu, sosyal haklar ve yaşam hakkı temelinde işyerlerinde işçinin sağlığının korunmasında iş sağlığı ve güvenliği hukukunun önemi ve iş kazası ve meslek hastalıkları halinde hukuksal sorumluluk oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal haklar, sağlık hakkı ve işyerinde sağlık Asbjorn Eide. Economic and social rights, (http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28245.pdf) S. Matthew Liao. Health (care) and human rights: a fundamental conditions approach (https://link.springer.com/content/pdf/)
2 İş sağlığı ve güvenliği kavramı, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008;pp.7-9.
3 Uluslararası Çalışma Örgütü, İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Sözleşmeleri “About the ILO” http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm, “ILO Conventions No.155,161 and 187 ratified by Turkey” http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm
4 Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Birliği belgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği “Safety and health Legislation” (https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation), “The European Social Charter” (https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter)
5 Türk Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemeler Nazmi Bilir. Occupational safety and health profile : Turkey, pp.11-15. https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf
6 Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurumlar Nazmi Bilir. Occupational safety and health profile : Turkey, pp.15-23. https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf
7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşverenin Görev ve Sorumlulukları Act No. 6331 on Occupational Health and Safety(ILO/NATLEX)
8 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda denetim ve idari yaptırımlar Nazmi Bilir. Occupational safety and health profile : Turkey, pp.24-30. https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf
9 Ara Sınav
10 6331 sayılı Kanunda Organizasyon ve İşçi Katılımı Nazmi Bilir. Occupational safety and health profile : Turkey, pp.30-44. https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf
11 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Güvenlik Nazmi Bilir. Occupational safety and health profile : Turkey, pp.45-47,58-66. https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf
12 İş kazası ve Meslek Hastalıklarında Tazminat Sorumluluğu Felice Morgenstern, Civil and Criminal Liability in Relation to Occupational Safety and Health, ILO. https://www.iloencyclopaedia.org/part-iii-48230/resources-institutional-structural-and-legal/item/215-civil-and-criminal-liability-in-relation-to-occupational-safety-and-health
13 İş Kazası Meslek Hastalıklarında Ceza Sorumluluğu Felice Morgenstern, Civil and Criminal Liability in Relation to Occupational Safety and Health, ILO. https://www.iloencyclopaedia.org/part-iii-48230/resources-institutional-structural-and-legal/item/215-civil-and-criminal-liability-in-relation-to-occupational-safety-and-health
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Occupational safety and health profile : Turkey / Nazmi Bilir ; Ministry of Labour and Social Security - Ankara: MoLLS, 2016(ISBN: 978-975-455-268-3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayın No: 62). https://www.ailevecalisma.gov.tr/medias/4577/kitap10.pdf

Önerilen Okumalar/Materyaller
Act No. 6331 on Occupational Health and Safety(ILO/NATLEX)

Asbjorn Eide. Economic and Social Rights, (http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28245.pdf)

S. Matthew Liao. Health (care) and human rights: a fundamental conditions approach. (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11017-016-9373-9.pdf)

Benjamin O.Allı, Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Second Edition, ILO Geneva 2008. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf

Felice Morgenstern, Civil and Criminal Liability in Relation to Occupational Safety and Health, ILO.

Luis D. Torres, Aditya Jain. Employer’s civil liability for work-related accidents: A comparison of non-economic loss in Chile and England, Safety Science 94(2017):197-207. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516306713#b0345,

Kobayashi, Tamie, Middlemiss, Sam. Employers' Liability for Occupational Stress and Death from Overwork in the United States and the United Kingdom Common Law World Review 38 Comm. L. World Rev. (2009) :137-170.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
24
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest