DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 310
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Türk rekabet hukukunun temelini oluşturan AB rekabet hukukunun işleyişini, rekabetin ekonomik hayat için önemini kavramak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB rekabet hukukunun kaynaklarını inceleyeceklerdir.
  • Hukuki ve ekonomik boyutlarıyla rekabet kavramını özümseyeceklerdir.
  • AB rekabet hukuku düzenlemelerine hakim olacaklardır.
  • AB rekabet hukukunun uygulama kapsamını kavrayacaklardır.
  • Rekabeti sınırlayan danışıklılık hallerinin ve hakim durumun kötüye kullanılmasının anlamını ve hukuki sonuçlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Bireysel ve grup muafiyeti kavramlarını karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, karteller, birleşmeler
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 AB hukukuna giriş ve AB’nin kurumları Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of European Union Law, Publications Office of the European Union, Lüksemburg, 2010, s. 9-18; 42-75
2 Rekabet kavramı ve AB hukukundaki önemi Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 1-26
3 AB rekabet hukukunun hukuki temelleri Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 27-60
4 ABİHA Madde 101 çerçevesindeki temel kavramlar-1 Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 62-90
5 ABİHA Madde 101 çerçevesindeki temel kavramlar-2 Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 90-126
6 Kartellerin yasaklanması Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 309-331
7 Muafiyet Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 407-440; Ö. Akın, “Has the New Regulation Satisfied the Manufacturers with Selective Distribution Systems?”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, Vol. 2, No. 2, 2002, s. 91-106
8 Ara sınav için tekrar
9 Ara sınav
10 Yatay anlaşmalar Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 551-585
11 Dikey anlaşmalar Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 586-615
12 Medeni hukuk çerçevesinde genel olarak sonuçlar Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 619-632
13 Hakim durumun kötüye kullanılması Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York, 2013, s. 188-215
14 Birleşmelerin kontrolü Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016, s. 1093-1102
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Walter Frenz, Handbook of EU Competition Law, Springer, Heidelberg, 2016

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Moritz Lorenz, An Introduction to EU Competition Law, Cambridge University Press, New York 2013; Ö. Akın, “Has the New Regulation Satisfied the Manufacturers with Selective Distribution Systems?”,
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, Vol. 2, No. 2, 2002, s. 91-106

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest