DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Anayasa Yargısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 486
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders hukuk fakültesi ders programındaki zorunlu anayasa hukuku eğitiminin, yargılama hukukuna ilişkin boyutunu öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasa yargısına ilişkin kavramları ve kurumları tanımlayabilir
  • Anayasa uygunluk denetimi işlevinin farklı ülkelerdeki uygulamalarını karşılaştırabilir
  • Anayasal usul hukukuna ilişkin temel bilgilerini pekiştirebilir
  • Anayasa kurallarının yargısal müeyyidesini tanımlayabilir.
  • Teorik bilgilerini yargılama hukuku ile bir araya getirerek anayasa hukuku eğitimini tamamlayabilir
Ders Tanımı Bu ders, anayasa hukukunun yargılama hukuku boyutunu karşılaştırmalı bir perspektifle incelemektedir. Anayasa kurallarının yaptırım müessesesi olan anayasaya uygunluk denetimi, kuramsal anayasa hukukunun pratik karşılığıdır. Anayasa yargısının tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışı, gelişimi ve bugün uygulanan türlerini ele almaktadır. Türk anayasa yargısının kurumsal hem de fonksiyonel özellikleri, dünyadaki diğer örneklerle mukayeseli bir biçimde incelenecektir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa Yargısının Temel Kavramları İba & Kılıç, s. 1-21.
2 Anayasa Yargısının Tarihçesi, Anlamı ve İşlevi İba & Kılıç, s. 21-32, 40-49; Özbudun, s. 46-57.
3 Marbury v Madison Davası İba & Kılıç, s. 66-71
4 Türkiye’de anayasa yargısının doğuşu İba & Kılıç, s. 32-40
5 Anayasaya uygunluğun siyasal yoldan denetimi İba & Kılıç, s. 51-57
6 Anayasaya uygunluğun olağan yargı organlarınca denetimi İba & Kılıç, s. 64-72
7 Anayasaya uygunluğun merkezi bir yargı organınca denetimi İba & Kılıç, s. 72-74
8 Anayasa yargısının meşruluk sorunu Özbudun, s. 57-63.
9 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu İba & Kılıç, s.157-184
10 Denetim Türleri ve Ölçü Norm İba & Kılıç, s. 197-210
11 Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tabi Olmayan Düzenlemeler İba & Kılıç, s. 185-195
12 Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Sonuçları İba & Kılıç, s. 211-227
13 Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru (I) İba & Kılıç, s. 97-108
14 Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru (II) İba & Kılıç, s. 108-143
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Şeref İba & Abbas Kılıç, Anayasa Yargısı Dersleri, 4. Baskı, Ankara: Turhan, 2021

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ergun Özbudun, Anayasalcılık ve Demokrasi, Ankara: Yetkin, 2019.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
14
Final Sınavı
1
24
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest