DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Cinsiyet ve Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 478
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Cinsiyet bakımından kanunların tarafsız olması gerektiği, farklı hukuk disiplinlerinde konuya yaklaşım ele alınarak ayrımcılık yasağı ortaya konacaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Cinsiyet ile ilgili hukuki düzenlemelerin farkında olacaklar.
  • Cinsiyete dayalı ayrımcılığı tanımlayabilecek ve örneklendirebilecek,
  • Cinsiyet ayrımcılığına dayanan hukuki uygulamaları tanıyabilecek ve çözüm üretebilecek,
  • Cinsiyet eşitsizliklerine yönelik hukuksal çözümler getirebilecek,
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele etmeye yönelik uluslararası metinleri karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Anayasal eşitlik ilkesi ve cinsiyet açısından hukukumuzda yansımaları, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde cinsiyet eşitliği açısından iç hukukun değerlendirilmesi.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuki Bakımdan Kanun önünde Eşitlik ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
2 Cinsiyet Ayrımcılığının Tarihsel ve hukuksal boyutu İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
3 Türk Anayasa Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
4 Türk Medeni Kanunu ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
5 Ceza Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
6 İş Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
7 Genel Değerlendirme İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
8 Arasınav
9 Sosyal Güvenlik Hukuku ve Cinsiyet İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
10 Karar alma mekanizmalarında Eşitlik İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
11 Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Kadının Durumu ve Pozitif Ayrımcılık İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
12 Kadının Şiddete Karşı Korunması( Uluslararası Bağlamda) İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
13 Kadının Şiddete karşı korunması(ulusal) İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
14 Vaka Çalışması İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
15 Genel Değerlendirme İlgili kaynaklardan hazırlanılacaktır
16 Sınav
Ders Kitabı Lindgren, J.R., Taub, N., Wolfson, B.A., & Palumbo, C.M. The Law of Sex Discrimination, 3rd edition (Thomson Wadsworth 2004); Cochran, A., Sexual Harassment and the Law (University Press of Kansas 2004).Katherine T. Bartlett , Deborah L. Rhode: Gender & Law: Theory, Doctrine, Commentary, 2009Toksöz, G.(2012) Kalkınmada Kadın Emeği. Varlık Yayınları, İstanbul
Önerilen Okumalar/Materyaller Sally Engle Merry: Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, 200621.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2 Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
40
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
11
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
35
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest