DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bilişim Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 469
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Günlük yaşamımızın her alanında önem kazanan bilişimin hukuki boyutuna hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Bilişime ilişkin teknik ve hukuki kavramların özümser.
  • Bilişim hukukuna ilişkin güncel gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanır.
  • İnternetin hukuki yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinir
  • Bilişim suçları ile ilgili temel esaslar hakkında bilgi sahibi olur.
  • Avrupa Birliğinin bilişim hukukuna ilişkin düzenlemelerini izleyebilme becerisi kazanır
  • Bilişim hukukuyla ilgili ulusal ve uluslarüstü yargı kararlarının inceler.
  • E ticaret uygulamalarının işleyişi hakkında bilgi edinir.
Ders Tanımı Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak bilişim, bilgisayar ağları ve internet Kaynakların ilgili kısımları
2 İnternet ağının bileşenleri ve işlevini gerçekleştirilmesi Kaynakların ilgili kısımları
3 Türkiyede bilişim ve internet yönetimi Kaynakların ilgili kısımları
4 İnternetin süjeleri Kaynakların ilgili kısımları
5 Bilişim, internet ve hukuk Kaynakların ilgili kısımları
6 5237 sayılı TCK ve siber suçlar Kaynakların ilgili kısımları
7 Arasınav için tekrar Kaynakların ilgili kısımları
8 Arasınav
9 Bilişime ilişkin uluslararası sözleşmeler Kaynakların ilgili kısımları
10 Alan adları ve fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde internet Kaynakların ilgili kısımları
11 Avrupa Topluluğu direktifleri ve bilişim hukuku Kaynakların ilgili kısımları
12 Bilişim hukukuna ilişkin diğer yasal düzenlemeler Kaynakların ilgili kısımları
13 İnternet üzerinden akdedilen sözleşmeler ve elektronik imza Kaynakların ilgili kısımları
14 E ticaret Kaynakların ilgili kısımları
15 Final için tekrar Kaynakların ilgili kısımları
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Ders Kitabı Ian J. Lloyd: Information Technology Law, 2010, 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller Andrew Murray: Information Technology Law: The law and Society, 2010; İpek Sağlam: Elektronik Sözleşmeler, İstanbul 2007; Yeşim Atamer: İnternet ve Hukuk, İstanbul 2004

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest