DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Eşya Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 307
Güz
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı eşya hukukunun işleyişi, eşya hukukuna hakim olan ilkeler ve eşya hukukunun konuları olan zilyetlik, ayni haklar ve tapu sicili konularında gerekli olan temel bilginin kazandırılması ve bu bilgilerin somut olay uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılmasının sağlanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk eşya hukukuna hâkim olan ilkeleri tanımlayabilir;
  • Zilyetlik ve tapu siciline bağlı olarak somut olayda mülkiyet hakkının kazanılıp kazanılmadığını tartışabilir;
  • Tapu sicil sistemini ve bu sisteme hâkim olan ilkeleri tanımlayabilir;
  • Mülkiyet türlerinin ve sınırlı ayni hakların birbirleri ile benzer ve ayrı yönlerini karşılaştırabilir;
Ders Tanımı Eşya Hukuku dersinin konusunu, eşya ve ayni hak kavramları, ayni haklara hakim olan ilkeler ve ayni hakların unsurları, zilyetlik ve tapu sicili kavramları, tapu sicil teşkilatı, devletin sorumluluğu, mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyetin kazanılması ve mülkiyet hakkı kısıtlamaları ile sınırlı ayni haklar oluşturmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Eşya Hukuku’nun tanımı, önemi ve alt dalları, eşya kavramı Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
2 Eşyanın türleri, özellikle taşınır ve taşınmaz eşya ayrımı Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
3 Eşya türleri, ayni hak kavramına giriş, ayni hakların kişisel haklardan ve kuvvetlendirilmiş kişisel haklardan farkları Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
4 Ayni hakların konusu, ayni hakların türlerine genel bakış, ayni haklara egemen olan ilkeler Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
5 Zilyetlik kavramı ve zilyetliğin türleri Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
6 Zilyetlik türleri Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
7 Zilyetliğin kazanılması ve taşınır mülkiyetinin kazanılması ile ilişkisi Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
8 Zilyetliğin kazanılması ve taşınır mülkiyetinin kazanılması ile ilişkisi Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
9 Zilyetliğin korunması Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
10 Ara Sınav
11 Tapu sicilinin anlamı, önemi ve unsurları Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
12 Tapu siciline egemen olan ilkeler Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
13 Taşınmazların tapu siciline geçirilmesi, özellikle kadastro işlemleri Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
14 Tapu Sicili İşlemleri Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir
15 Arasınav
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir: Eşya Hukuku; Sirmen:Eşya Hukuku

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
19
Final Sınavı
1
19
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest