DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 100
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Hukukun farklı alanları ve konularının çalışılmasıyla genel bir anlayış sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders Tanımı Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, yargı sistemi, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
2 Hukukun Uygulanması Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020,
3 Hukukun Kaynakları Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
4 Hukuk Sistemleri Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
5 İş Hukuku, Çevre Hukuku, Usul Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
6 İş Hukuku, Çevre Hukuku, Usul Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
7 Kamu Hukuku Dalları (Anayasa Hukuku-İdare Hukuku) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
8 Kamu Hukuku Dalları (Ceza Hukuku-Uluslararası Hukuk) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
9 Ara Sınav
10 Özel Hukuk Dalları (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku) Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020
11 Medya Hukuku (Giriş-Kapsamı-Kaynakları) Ders Notları
12 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı İle İlgili Mevzuat İncelemesi Ders Notları
13 İnternet Yayıncılığı İle İlgili Mevzuat İncelemesi Ders Notları
14 Basın Kanunu Ders Notları
15 Hukuki ve Cezai Sorumluluk Ders Notları
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Aybay Rona, An Introduction to Law, 13th Edition, Der Yayınları, İstanbul 2020

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ansay Tuğrul/Wallace Don/Önay Işık, Introduction to Turkish Law, 7th Edition, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020

Yücel Oğurlu - Bünyamin Gürpınar, Introduction to Turkish Law, Istanbul, 2005

Adal, Erhan, Fundamentals of Turkish Private Law, Legal, İstanbul, 2012

Brieger, Nick, Professional English Law, Pearson, UK, 2003

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

X
5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

X
6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest