DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mesleki Eğitim ve Uygulama I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 106
Bahar
0
10
5
7
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında, uygulamalar yaparak öğrendiklerini pratik ile pekiştirmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okul öncesi eğitim programını ve programda yer alan uygulamaların işleyişini açıklayabilecektir.
  • Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlikleri uygulayabilecektir.
  • Özel eğitim programını ve programda yer alan uygulamaların işleyişini açıklayabilecektir.
  • Farklı gelişim gösteren çocukları engel türlerine göre ayırt edebilecektir.
  • Yapılan uygulamalarda çocukların öz bakım becerilerinin kazandırılmasında yardımcı olabilecektir.
  • Çocuğun gelişim fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim evrelerinin özelliklerini açıklayabilecektir.r.
Ders Tanımı Bu ders, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında uygulama yapan öğrencinin çocukları gözlemleme, engel türlerini tanıma, plan ve program işleyişini açıklama, çocuklara öz bakım becerileri kazandırma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı, oryantasyon
2 Tanışma ve Gözlem
3 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında tanıtım formu
4 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
5 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
6 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
7 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
8 Ara sınav
9 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
10 Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında gözlem
11 Grup ya da bireysel eğitim için etkinlik planlama ve uygulama
12 Grup ya da bireysel eğitim için etkinlik planlama ve uygulama
13 Grup ya da bireysel eğitim için etkinlik planlama ve uygulama
14 Grup ya da bireysel eğitim için etkinlik planlama ve uygulama
15 Değerlendirme
16 Fİnal
Ders Kitabı
  • Laura E. Berk . ( 2013)Bebekler ve Çocuklar- Dogum Öncesinden Orta Çocukluga.Çev. Nesrin ISIKOGLU ERDOGAN /   Jeffrey Trawick-Swith. ISBN: 9786051334042.
  • Senemoğlu N. (2005). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Anı Yayıncılık ISBN: 9786051701943 
  • Akçamete G. (Ed.) (2010)Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara Kök Yayıncılık ISBN:9786051701943
Önerilen Okumalar/Materyaller

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken, İ.H), PegemA Akademi, Ankara.

ISBN:9789754994919

http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=202

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
26
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
215

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

X
13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest