DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sanat Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 103
Güz
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Tarih öncesi çağ ve sanatın doğuşu, anıtsal kalıntılar, resimler, taşınabilir küçük eserler Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve yunan uygarlıkları ile Erken Ortaçağ ve Avrupa Sanatı dönemleri sanat örneklerinin incelenmesi Çağdaş Sanat akımlarının tanıtılması ve yorumlanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat eserlerin genel üsluplarını değerlendirebilecek,
  • Sanat dönemlerinin özelliklerini açıklayabilecek,
  • Mimari yapıların dekoratif unsurlarını ayırt edebilecek,
  • Uygarlık tarihi içinde sanat eserlerini inceleyebilecek,
  • Farklı medeniyetlerin sanatsal özelliklerini ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Tarih öncesi çağlardan başlayarak gelişen sanat evreleri insanlığın gelişimine ışık tutmuştur. Bu bağlamda; dünyanın Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Orta Asya gibi alanlarında yaşanan tarihi ve estetik gelişmeler bu derste ele alınacaktır. Sanat eserleri ve dönemlerinin sanat dünyasına etkileri ve katkıları tartışılarak düşünsel kazanımlar elde edilmeye çalışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Sanat ve sanat tarihi hakkında genel bilgiler Sunum, Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 17-21
2 Tarih öncesi dönemde sanat Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 3-10
3 Mısır Uygarlığı Sanatı ve Kültürel özellikleri Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 51-52
4 Mezopotamya uygarlığı sanatı ve kültürel özellikleri Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 51-52
5 Anadolu Uygarlıklarında Sanat Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf.51-52
6 Yunan Sanatı ve Kültürel Özellikleri Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 40-48
7 Roma Sanatı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 59
8 Ara Sınav
9 Erken Ortaçağ ve Ortaçağda Avrupa Sanatı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 62
10 Rönesans Dönemi ve Sanatı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 60
11 Barok Dönemi ve Sanatı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf. 60
12 Rokoko Dönemi ve Sanatı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf.60
13 Neoklasizm ve Romantizm Sanatları Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf.61
14 Çağdaş Sanat Akımları(Empresyonizm,Ekspresyonizm,Kübizm) Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf.63-66
15 Çağdaş Sanat Akımları(realizm, sürrealizm,sembolizm) Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, Syf.63-66
16 Final
Ders Kitabı Kazım Artut Sanat eğitimi kuralları ve yöntemleri, WOLFFLIN, H., (2000), Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev. Hayrullah Örs, 5. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
Önerilen Okumalar/Materyaller Akurgal, Ekrem, (1995), Anadolu Uygarlıkları , ASLANAPA, O., Türk Sanat, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
5
Final Sınavı
1
5
    Toplam
63

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

X
2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

X
4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest