(2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki) Dersler



BA 221 Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.


ECON 102 Makroekonominin İlkeleri

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.


ECON 202 Makroekonomi Teorisi

Bu orta düzey ders, makroekonomideki standart konuları kapsar ve toplam çıktı (GSYİH), işsizlik, fiyat düzeyi, faiz oranı, enflasyon ve açık ekonomi gibi kavramlar hakkında bir fikir geliştirir. Ders ayrıca kısa ve orta vadede para ve maliye politikasını da detaylandırır. Ayrıca ders, temel Neoklasik ekonomik büyüme teorisine bir giriş sağlar.


ECON 211 Mikroekonomi Teorisi I

Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge.


ECON 212 Mikroekonomi Teorisi II

Bu ders piyasanın arz yönüne odaklanmaktadır. Dersler ilk önce firmanın temel hareketlerinden kar ençoklamayla başlar ve bunu maliyet enazlama yoluyla üretime bağlı maliyet fonksiyonunun elde edilmesi izler. Bu sonuçları üzerine firmanın farklı pazar yapılarında davranışı incelenmektedir. Buna ilk olarak tam rekabetçi ve tekel yapısındaki pazarlardaki hareketlerin incelenmesiyle başlanır. Bunu takiben tekelci rekabet ve oligopolistik pazar yapıları incelenir. Oligopolistik pazar yapısında şirketler arası stratejik ilişkilerin incelenebilmesi için temel oyun teorisine giriş dersin kapsamındadır.


ECON 301 Ekonometri

Ekonometri iktisadi olaylara dair gerçek verilerden bilgi edinmek üzere geliştirilen, istatistik temelli bir yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Ekonomik teorileri test edebilmek ve ekonomide yapılan ampirik çalışmaları anlayabilmek için ekonometri bilgisi gereklidir. Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste R-studio ekonometri paket programı kullanılacaktır.


ECON 303 Para ve Banka

Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur.


ECON 305 Uluslararası Ekonomi I

Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, HeckscherOhlin analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.


ECON 306 Uluslararası Ekonomi II

Bu ders, öğrencilere uluslararası finansal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir.  


ECON 401 Türkiye Ekonomisi

Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.


ECON 496 Seminer

Bu ders öğrencinin düzenli olarak dersi veren eğitmenin gözetiminde geliştirdiği bir konu üzerinde bağımsız araştırma yapabilmesini sağlar. Ders, uygun araştırma sorusu geliştirme ile ilgili temel bilgileri, metodoloji seçimi, araştırma projesinin yapısının oluşturulması, makalenin biçimlendirilmesi ve dinleyiciye karşı sunumunu öğretir. Ders içeriği, öğrencinin raporlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve projenin bitmiş halinin dönem sonunda teslim ve sunumundan oluşur


ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktüvütelerini pekiştirmeye yöneliktir.


ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri

ENG 310 dersi 3. sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Öğrencilerin akademik ya da mesleki alanlarda kendilerini daha iyi ifade edemilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders, akademik ve mesleki alanlarda "Pecha Kucha" olarak bilinen kısa sunumlara ve münazaralara katılmayı kapsar.


ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce

Bu ders öğrencilerin profesyonel iş hayatlarına başlarken gerekli beceri ve bilgilerini kullanabilmelerini sağlamak üzere planlanmıştır. Bu ders, işe başvuru süreçlerinin - iş fırsatlarını yakalama, özgeçmiş yazabilme, iş başvuru formlarını doldurma, niyet mektubu yazma ve takip etme, ve aynı zamanda işi kabul veya reddetme gibi-bütün adımlarını kapsayacak şekilde öğrencilerin modelleme yapmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.


HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


LAW 300 İşletme Hukuku

Borçlar Hukukunun temel kavramları, sözleşmeler, ticaret hukukunun temel kavramları, şirketler hukukunun genel ilkeleri, kıymetli evrak, haksız rekabet ve iş hukuku ders kapsamında ele alınacak konulardır.


MATH 101 Genel Matematik I

Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları.


MATH 102 Genel Matematik II

Genel Matematik II, Genel Matematik I dersinin devamıdır. Fonksiyonların grafikleri, optimizasyon, integraller, integral alma teknikleri, kalkülüsün temel teoremi, eğriler arasındaki alan, diferansiyel denklemler, genelleştirilmiş integral konularını içerir.


MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Bu ders olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını analiz eder, Ayrıca örnekleme dağılımları, tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri ve hipotez testlerini oluşturmada katkı sağlar.


SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 201 İkinci Yabancı Diller III

Lütfen Bir Dil Seçiniz


SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV

Lütfen Bir Dil Seçiniz


ST 304 Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TURK 100 Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ECON 203 Ekonomi Tarihi

Bu dersin amacı öğrencileri ekonomik süreçlerin ve kurumların tarihsel gelişimi; üretim, bölüşüm ve tüketim kalıpları ve de üretim faktörlerinin dünyada ve Batı Avrupa’daki gelişimi hakkında bilgilendirmektir. Antik ve orta çağdaki ekonomik süreçler, Batı dünyasının cografi genişlemesi, Sanayi Devrimi, bazı Avrupa ülkelerinin ekonomik genişleme sürecinde tarım, finans, bankacılık gibi sektörlerde meydana gelen ve teknoloji kullanımı, ulaşım ve iletişim altyapısında görülen gelişmeler, devletin rolü, sanayileşen Avrupa ülkelerinin dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisi ve Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen ekonomik değişimler bu derste incelenen konular arasındadır.  


ECON 208 Kamu Maliyesi

Bu ders öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araç ve modelleriyle tanıştırmak için tasarlanmıştır. Orta düzey mikroekonomi bilgisi öğrencilerin konuyu daha kolay kavramasında yardımcı olabilir. Kamu mallarının tanımlanmasıyla başlanarak dışsallıkların, çeşitli kamu harcamalarının, vergilerin ve ekonomide yarattıkları etkilerin incelemesi yapılacaktır.


ECON 213 Matematiksel İktisat I

Bu derste cebir ve temel kalkulus kullanılacaktır. Ders aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşacaktır: statik analiz, matris cebiri ve doğrusal modeller, karşılaştırmalı statik modeller, optimizasyon.


ECON 214 Matematiksel İktisat II

Bu ders ekonomideki dinamik analize odaklanır. Aşağıdaki konu başlıkları incelenecektir; birinci derece diferansiyel ve diferans denklemleri, yüksek derece diferansiyel ve diferans denklemleri, dinamik denklemler sistemi, denge analizi.


ECON 300 İleri Makroekonomik Teori

Bu ders makroekonominin ilgi alanlarının ve ulusal gelir hesaplarının öğrenciye anlatılmasıyla başlamaktadır. Devamında, tekdönemli (statik) kısmi ve genel denge makroekonomik modelleri hem şekilsel hem de cebirsel olarak geliştirilmektedir. Üçüncü olarak, ikidönemli kısmi ve genel denge makro modelleme yaklaşımları yine şekilsel ve cebirsel olarak ele alınmaktadır. Son olarak, çokludönem denge modellemesi ve politika analizleri çalışılmaktadır. Bu ders ayrıca makro modellemenin piyasa çözümü ve sosyal planlama çözümlerini ele almaktadır.


ECON 304 Para Teorisi ve Politikası

Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.


ECON 311 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Bu ders uluslararası ekonomi kuruluşların varoluş nedenleri, yapıları, fonksiyonları ve uyguladıkları politikaların (ulusal ve uluslar arası düzeyde) etkileri üzerine öğrencileri bilgilendirmeyi ve bu kurumlar üzerine yapılan akademik ve popüler tartışmaları yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Bu derste aşağıdaki uluslararası ekonomi kuruluşları incelenecektir:

• Dünya Ticaret Örgütü,
• IMF,
• Dünya Bankası,
• Bölgesel ekonomik bütünleşmeler,
• Birleşmiş Milletler
• Diğer kuruluşlar (OECD, OPEC, G8 ve G20 gibi)


ECON 314 İktisadi Düşünceler Tarihi

Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır.


ECON 315 Bölgesel İktisat

Bu ders bölgesel ekonomi ve kent ekonomisinin tipik olarak ele aldığı dört soru seti üzerine kurgulanmıştır. İlk soru seti kentsel alanların gelişimi üzerine odaklanır. Şehirler niye vardır ve niye bazıları daha çabuk büyürler? Bu tür bir büyümeyi yerel yönetimler nasıl cesaretlendirebilir? İkinci soru seti metropol alanların içindeki gelişim şekillerini ele almaktadır. Niye metropol alanların bazı kesimleri diğerlerine göre daha hızlı büyür? Firmalar ve hanehalkları metropol alanlardan nereye yerleşeceklerini nasıl karar verirler? Arazi fiyatının belirleyicisi nedir ve bu fiyatlar mekanlar arası nasıl değişiklik gösterirler?


ECON 317 Avrupa Birliği Ekonomisi

Ders,Avrupa Birliği’ni ilgilendiren temel prensipleri ve güncel konuları kapsar.Avrupa Birliği ekonomisinin incelenmesinden önce,Avrupa Birliği’nin başlıca kurumlarının yapısı ve çeşitli bütünleşme teorileri analiz edilecektir.Sonrasında,içinde bulunduğu kurumsal yapı göz önünde bulundurularak konunun ekonomik analizi üzerinde durulacaktır.Ders iki bölümden oluşmaktadır.Birinci kısımda ulusların nasıl ve neden ekonomik bütünleşmeyi tercih ettikleri ve ekonomik bütünleşmeyi meydana getiren kalıpların belirleyicileri üzerinde durulacaktır.Bu kısım esas olarak konunun teorik yönüyle ilgilidir ve kaydadeğer miktarda literatür çalışılıp özetlenecektir.Dersin ikinci kısmında,özellikle Avrupa Birliği olmak üzere,çeşitli bütünleşme biçimlerinin etkileri incelenecektir.


ECON 318 Makroekonominin Konuları

Bu ders aşağıdaki konuları içermektedir;Para politikaları, mali politikalar, işsizlik, enflasyon, büyüme, döviz kurları ve açık ekonomi, faiz oranları, sermaye giriş çıkışları, mali politika, para politikası ve ekonomik aktiviteler arasındaki ilişki, Amerika’daki mali politikalar ve para politikaları.


ECON 322 Teknoloji İktisadı

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme ve insanların genel yaşam kalitelerinin en önemli etmenlerinden oldukları bilinmektedir. Yenilik insanlık kadar eskidir, ve insanların ekonomik ve sosyal tarihlerinin oluşumunda çok önemli bir rol oynamıştır. Bu ders, bilimsel ve teknolojik yeniliğin kısa bir tarihi ile başlamaktadır. Bu sırada Sanayi Devrimine ve kimi önemli endüstrilerin evrimlerine özellikle vurgu yapılacaktır.

Öğrenci daha sonra bilimsel ve teknolojik yenilik üzerine süregelen güncel ekonomik literatürle tanıştırılacaktır. Dersin, bilimsel ve teknolojik çıktıların ölçülmeleriyle ilgili problemlerin tartışılması ile başlayan bu kısmı, alandaki önemli konuları uygulamaya dönük bir bakış açısı ile ele alacaktır. Bilgi artma ve dışsallıkları detaylı bir şekilde, bunların ölçümleri ve bunlara sebep olan, veya bunları kolaylaştıran etmenler de dahil olmak üzere işlenecektir. Bu konular üzerine yapılan tartışmalar, teknolojilerin yayılımı ve adaptosyonu ile yenilik ve coğrafya ilişkisi konularına doğal bir giriş ve kaynak teşkil ederler. Derste bu konulara da yer verilmiştir. Ardından, patent bilgilerinin ekonomik çalışmalarda “veri” olarak kullanılmalarına dair konular ele alınır. Ders, içsel büyüme modelleri, rekabetin yeniliğe etkisi, ve Schumpeteryan Hipotezi üzerine tartışmalarla son bulur.


ECON 324 Uygulamalı Ekonometri

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.


ECON 330 Çevre Ekonomisi

Doğa ve çevreyi tehdit eden unsurların önemi ele alınacaktır. Dışsallık ve piyasa çöküşleri tartışılacaktır. Çevresel problemlerle ilgili çeşitli yasal ve piyasa bazlı yaklaşımlar ekonomik analiz araçları kullanılarak karşılaştırılıp değerlendirilecektir. Hava ve su kirliliği problemleri analiz edilecektir. Karbon vergileri, kirlilik kotaları ve izinleri ve diğer çevre düzenleme araçları gözden geçirilecektir.


ECON 405 Ekonomik Büyüme

Ders Solow modeliyle başlar. Çerçevenin karakterize edici varsayımı, dışsal tüketimden tasarruf sağlayan ödünleşimdir. Çerçeve, geçiş dinamikleri, sabit durum, altın kural, neoklasik varsayımlar ve benzeri gibi çeşitli kavramlar geliştirir. Daha sonra, dışsal tüketimden tasarruf sağlayan ödünleşimi kaldıran Ramsey modeli tartışılmaktadır. Yaklaşım, sübjektif iskonto oranı, ikamenin zamanlar arası esnekliği, eyer yolu kararlılığı, geçiş dinamikleri, durağan durum gibi dinamik makroekonominin diğer bazı önemli kavramlarını tanıtır. Ders ayrıca ekonomik büyüme üzerine makalelerin nasıl okunacağını ve teorik modellerin nasıl oluşturulacağını tartışır.


ECON 407 Uygulamalı İktisadi Analiz

Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel deterministik model ve rekabetçi dengenin tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge öğretilir. Ders laboratuarda Matlab ve Dynare programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur


ECON 408 İleri Büyüme Teorileri

Bu ders Lucas (1988) makalesi ile başlamaktadır. Bu çalışma beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasında ilişki kuran bir çerçeve geliştirmektedir. İkinci olarak, Barro (1990) çalışması ele alınmaktadır. Bu çalışma kamu sermayesinin/ mallarının ekonomik büyüme üzerinde oynadığı rol üzerinde yoğunlaşmaktadır. Üçüncü olarak, Romer (1990) makalesi analiz edilmektedir. Bu çalışma teknolojik değişimin ekonomik büyüme üzerindeki önemini ve etkisini gösteren bir içsel büyüme modelidir. Dördüncü olarak, Aghion ve Howitt tarafından 1992 yılında yayınlanan ve dikey ürün çeşitlemesi konusunda temel oluşturan çalışma ele alınmaktadır. Bu çalışma kalite iyileştirmelerinin ekonomik büyüme üzerindeki önemini göstermektedir. Beşinci olarak, Dasgupta ve Heal (1974) ele alınmaktadır. Bu çalışma yenilenemeyen kaynakların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini anlamamızı sağlamaktadır.


ECON 409 Politik Ekonomi

Bu ders alternatif iktisadi yaklaşımları kullanarak küreselleşme süreci içindeki çokuluslu şirketler, ulusdevletler ve uluslar arası kurumlar (örneğin IMF, DTÖ vs.) gibi önemli oyuncuların birbirleriyle etkileşimlerini anlamamızı sağlayacak analitik bir çerçeve kurar. Aynı çerçeve, yukarıda bahsedilen etkileşimlerin farklı grupların stratejilerini küreselleşmeye bağlı olan eşitsizlik, büyüme, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve ekoloji gibi konular karşısında nasıl şekillendirdikleri ve sınırlandırdıkları konusunda bizi aydınlatıcaktır.


ECON 411 Kamu Ekonomisi

Ders, öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araçları ve modelleriyle tanıştırmak için dizayn edilir. Orta Seviye Mikroekonomi ve Kamu Maliyesi öğrencilerin ilgili konuları kolaylıkla anlamalarına yardımcı olacaktır. Ders boyunca, tanımlarıyla başlayarak kamu mallarının, dışsallıkların, farklı tür kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Dahası, kamu harcamaları ve vergiler hakkındaki deneysel modeller analiz edilir ve öğrencilerin kendi deneysel modellerini oluşturmaları teşvik edilir.


ECON 412 Endüstriyel Organizasyon

Bu ders endüstrilerin oluşturabilecekleri farklı organizasyon yapılarını ve bu yapılarda firmaların davranışlarını detaylı bir şekilde incelemektedir. Derslere firma kavramının ve maliyet yapısının incelenmesiyle başlanır ve davranışlarının temelindeki güdü yapısının incelenmesiyle devam edilir. Bunu firmanın yer alabileceği farklı pazar yapılarının incelenmesi izler. Tek firma davranışının çalışılmasının ardından birden fazla firmanın ilişkilerinin incelendiği endüstri yapıları incelenir. Bu bağlamda Cournot ve Bertrand modelleri detaylı olarak işlenir ve dinamik fiyat rekabeti modelleri üzerinde durulur. Son olarak özel yapılardaki endüstriler içindeki firma uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır.


ECON 413 Hesaplamalı İktisat

Ders kapsamında doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, iteratif yöntemler, interpolasyon, kübik spline, sayısal türev, sayısal integrasyon, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümü, başlangıç değer problemleri, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, sonlu farklar yöntemi, ekonomik uygulama problemleri gibi konular ele alınacaktır.


ECON 414 Finans Ekonomisi

This course takes the student from the level of microeconomics principles to current theories and topics in financial economics. Both static and dynamic models are explored. Asset pricing models with and without arbitrage opportunities are discussed. Asset pricing puzzles are investigated. Modigliani Miller arguments on capital structure are introduced. Binomial option pricing model is developed.


ECON 415 Yönetim Ekonomisi

Bu derste talep teorisi, üretim ve maliyet, pazarın yapısı, stratejik davranış ve fiyatlama, risk, belirsizlik ve teşvikler gibi konular işlenecektir.


ECON 416 Zaman Serisi Analizi

Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizlerine dair teorik modelleri kapsar, ve öğrenciye bu modellerin çok sayıda uygulamalarını tanıtır. Ders, teori ve uygulamalara yaklaşık olarak eşit zaman ayırır, fakat ödev ve sınavlarda uygulamalara öncelik verilmiştir. İstatistik ve ekonometri üzerine gerekli temel bilgilerin hatırlatılmasının ardından fark denklemleri ve geriletme operatörleri tartışılır. Durağan ARMA modelleriyle birlikte ARCH, GARCH modelleri ve VAR teknikleri de detaylı bir biçimde işlenir. Öğrenciye daha sonra durağan olmayan zaman serileri, birim köklerin analizleri, ve ARIMA modelleri tanıtılır. Ders kointegrasyon (birlikte durağanlık) ve zaman serileri ile öngörü üzerine yapılan tartışmalarla son bulur.


ECON 418 Oyun Teorisi

Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.


ECON 424 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar

Bu derste Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri tartışılacaktır. Güncel sorunlar derinlemesine incelenecektir. Bu sorunlar ve süreçler inişli çıkışlı büyüme performansı, kredi piyasaları, istihdam ve işsizlik, enformel sektör, sanayileşme, özelleştirme, kurumsal finansman, uluslarası ekonomi ve krizler ve AB'ye giriş gibi ana başlıklardan oluşmaktadır.


ECON 426 Kalkınma Ekonomisi

Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler.


ECON 428 Çalışma Ekonomisi

Bu ders öğrencileri çalışma ekonomisinin ana konuları, fikirleri ve metodolojileri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Derste, nüfus, beşeri sermaye ve göç konularına vurgu yapılarak işgücü arzı teorisi, işgücüne olan talep, ücretlerin belirlenmesi, işgücünün bölüşümü, gelir dağılımı, ve işçi sendikaları ve bunların ekonomik etkileri konuları işlenecektir. Bu konular incelenirken  Türkiye’deki işgücü piyasası da ele alınacaktır. Ayrıca, işsizlik ve ücret farklılıkları gibi konularda yapılmış olan başlıca amprik araştırmalar tartışılarak öğrencileri işgücü piyasası verileri ve çalışma ekonomisi metodolojileriyle tanıştırmak amaçlanmaktadır.


ECON 430 Sosyal ve Ekonomik Ağlar

Ders bütün hayatımızı sarmış olan toplumsal ve iktisadi ağları konu almaktadır. Örneğin, firmaların sahiplik ağları ve iş bulmak için kullandığımız akraba ve tanıdık ağları kadar arkadaşlık ağları da dersin malzemeleri arasındadır. Merkezilik, yoğunluk ve uzaklık gibi temel ağ ölçütlerinin nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği tartışılacaktır. Aktörlerin ilişki kurma biçimleri (rastlantısal ya da stratejik) üzerinde durulacaktır. Ağ üzerinden enformasyon, hastalık veya tercihlerin yayılması incelenecektir. Derste PAJEK, Dephi ve igraph gibi ağ analizi yazılımları laboratuar ortamında öğrencilerle birlikte kullanılacaktır.


ECON 440 Sağlık Ekonomisi

Bu ders, sağlık hizmetlerini bir ticari mal olarak görerek sağlık ve tıp hizmetlerinin talebini, sağlık hizmeti sağlayıcılarının -hastaneler ve tıp doktorlarının- iktisadi davranışlarını, sağlık sigortası piyasasının işleyişini, Türkiye, Amerika ve diğer bazı büyük ülkelerdeki sağlık hizmetleri sisteminin finansmanını incelemektedir.


ECON 444 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi

Dersin konuları, toplumsal cinsiyet eşitliği-eşitsizliği kavramı ve göstergeleri, kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen arz yönlü faktörler (eğitimsel kazanım, toplumsal norm, evlilik ve doğurganlık kararları vb. sosyo-kültürel faktörler) ve talep yönlü faktörler (istihdamın sektörel dağılımındaki değişiklikler, kurumsal değişiklikler), işgücü piyasasında cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık (dikey ve yatay ayrımcılık), işgücünün verimli dağılımının genel üretkenlikteki kazanıma etkisi, kadınların eğitimsel kazanımı ve işgücü piyasasına katılımı ile ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki çift yönlü nedensellik ilişkisi olarak sıralanabilir.


ECON 450 Kültürel Ekonomi

İçerik Yok!


ECON 465 Ekonomik Uygulamalar ile Veri Bilimine Giriş

Bu ders veri düzenleme, araştırmacı veri analizi, lineer regresyonla tahminleyici modelleme, makine öğrenmesi, veri görselleştirmesi ve etkili iletişim konularını içerir. Ders boyunca öğrenciler gerçek dünya veri setlerine dayalı ekonomik ve finansal uygulamalar üzerine çalışacak ve R yazılım programını kullanacaklardır


INS 411 Aktüerya Bilimi

Hasar Sayısı ve Hasar Tutarı Dağılımları, Reasürans, Muafiyet, Kollektif ve Bireysel Risk Modelleri, Prim, Rezerv ve Reasürans Hesabı, Hasar Gelişim Üçgenleri ve Zincir Merdiven Yöntemi