DerslerECON 100 Ekonominin İlkeleri

Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu derste incelenen mikroekonomideki temel konular arasında piyasa ekonomilerine giriş, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi ve tam rekabet yer almaktadır. Bu derste analiz edilen temel makroekonomi konuları milli gelir, istihdam / işsizlik, enflasyon, para, bankacılık ve kredi sistemidir.


ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu derste öğrencilerin akademik becerilerini İngilizce dilinde gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.


ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II

ENG102 dersi birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi zihinsel becerileri geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerimizin akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartışmada geçen önemli / ilgili bilgiyi dinleyerek, okuma becerileri ise güncel akademik metinler okuyarak ve sonra bu bilgileri kullanıp bir öğrenme çıktısı oluşturmaları sonucunda gelişecektir. Konuşma becerisi akademik sunumlara ağırlık vermektedir. Öğrencilerimiz, düşünce ve fikirlerini anlamlı bir bütünlük içinde, karşısındakini ikna edecek şekilde ifade etmeye hazırlanacaktır. Yazma becerisi daha çok konuşma aktivitelerini pekiştirmeye yöneliktir.


HUK 103 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

Bu derste hukuk kavramı,medeni hukukun konusu, dalları, medeni hukukun kaynakları, medeni kanun hakkında bilgiler, medeni kanunun başlangıç hükümleri öncelikle incelenecektir. Ardından kişiler hukukuna geçilecek; kişi kavramı, çeşitleri, gerçek kişilerde kişilin kazanılması-kaybı, kişinin ehliyetleri, yerleşim yeri, adı, kişiliğin korunması, hısımlık, tüzel kişiler hakkında genel bilgiler ve dernekler-vakıflar anlatılacaktır.


HUK 111 Hukuka Giriş

Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti gibi hukukun temel kavramlarını kapsamaktadır.


HUK 112 Aile Hukuku

Dersin esas içeriğini Aile Hukuku oluşturmaktadır. Özel olarak, aile kavramı ve aile hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin ortadan kalkması, soybağı, evlat edinme, vesayet konularına yer verilecektir.


HUK 113 Anayasa Hukuku I

Bu derste anayasa kavramı, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, anayasaların yapımı ve değiştirilmesi, devlet kavramı ve türleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı ve türleri, seçim sistemleri ve anayasa yargısı konuları incelenecektir.


HUK 114 Anayasa Hukuku II

Bu ders, Türkiye’nin anayasal düzeninin kuruluş ve işleyişi konularını kapsamaktadır.


HUK 115 Roma Hukuku

Roma Hukukunun önemi ve tarihsel gelişimi, Roma Hukukunun temel kavramları, Roma Hukukunda kişi kavramı ve ehliyet, mülkiyet, zilyetlik, irtifak hakları, sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler incelenecektir.


HUK 116 Türk Hukuk Tarihi

Bu ders Türk hukuk sisteminin Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği 1839 yılından itibaren, batılılaşma ekseninde geçirdiği değişim ve gelişim sürecini konu almaktadır.


HUK 207 Uluslararası Kamu Hukuku

Ders, uluslararası hukuk düzeninin kurucu unsurlarını, uluslararası hukuk kişileri arasındaki karşılıklı etki ilişkilerini dikkate alarak güncel gelişmelerle birlikte açıklamayı amaçlamaktadır.\nUluslararası hukukun uluslararası ilişkilerdeki karmaşık olaylara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulması amacı, ders planı ve yöntemi seçiminde belirleyici olmuştur. Bu nedenle, uluslararası kamu hukuku genel dalı dersin ana içeriğini oluşturmakla birlikte, tamamlayıcı ve bütünleyici özellikleri nedeniyle, uluslararası kamu hukukunun her biri ana dal niteliğindeki başlıca alanları uluslararası kamu hukuku ders içeriğinde bulunmaktadır. Dersin usul hukukunu ilgilendiren bölümleri, seçilen ana dallar içinde, ilgili bölümler içinde işlenecektir (uyuşmazlıklara ilişkin mevcut çözüm mekanizmaları-uluslararası yargı organları ve başvuru koşulları gibi). Benzer şekilde, uluslararası örgütler, kuruluş sebeplerini oluşturan nedenlere bağlı kalınarak güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecektir (Birleşmiş Milletler-uyuşmazlık kuralları ve\ndenetimi-silahlı müdahale kuralları gibi).


HUK 211 Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Ceza hukukunda temel ilkeler ve sorumluluk esası ile başlayan ders, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması konularını ilk bölümde esas almaktadır. Sonrasında suç genel teorisi üzerinde durulmaktadır.


HUK 212 İdare Hukuku II

İdari eylem ve sözleşmeler, kamu hizmeti, idari kolluk, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri ve kamu malları ders kapsamında ele alınacak konulardır.


HUK 213 İdare Hukuku I

Bu ders kapsamında, idare hukukuna ilişkin kavramlar ve temel ilkeler, idare hukukunun doğuşu, gelişimi ve özellikleri, idare hukukunun kaynakları, Türkiye'nin idari teşkilatı ve idari işlem kavramı ele alınacaktır.


HUK 214 Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Ders kapsamında Ceza Hukukunda kusuruluk kavramı, suçun özel görünüş biçimleri olan teşebbüs aşamasında kalmış suçlar, taksirli suçlar, ihmali suçlar, suçluların çokluğu, faillik, iştirak ilişkileri gibi konular ele alınmaktadır. Suçların birleşmesi sonucunda uygulanacak gerçek içtima, bileşik suç, zincirleme suç kuralları üzerinde durulmaktadır. Son olarak Ceza Hukunda büyük önem taşıyan yaptırım teorisi başlığı altında, cezalar ve güvenlik tedbirleri, hapis ve adli para cezaları, cezaların belirlenmesi, bireyselleştirilmesi ve hesaplanması önem arz etmektedir.


HUK 215 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Bu dersin kapsamında, TBK ile doktrin ve yargı kararları çerçevesinde borç ilişkisi kavramı, sözleşmeden doğan borçlar, borcun ifası ve ifa edilmemesi, borcun sona ermesi ve zamanaşımı ele alınacaktır.


HUK 216 Genel Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku dersi, hukuk kurallarının oluşum süreçlerinin arka planında siyasal, ekonomik ve toplumsal olguların bulunduğunu ve bu kuralların uygulandığı hukuksal yapının ancak kurumsallaşmış bir siyasi iktidar düzeni içinde anlam kazanabileceğini ortaya koyar.


HUK 218 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Bu ders kapsamında, TBK ile doktrin ve yargı kararları çerçevesinde haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri, zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borç ilişkilerinde özel durumlar, borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ele alınacaktır


HUK 220 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Bu derste hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi kavramlar, tabii hukuk, hukuki pozitivizm ve hukuki realizm teorileri bağlamında incelenmekte ve hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar tartışılmaktadır.


HUK 301 Borçlar Özel Hukuku

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan çeşitli sözleşme tipleri ve bu sözleşmelerin özellikleri dersin konusunu oluşturmaktadır. Özel olarak incelenecek sözleşme türleri arasında satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet ve yayın sözleşmeleri yer almaktadır.


HUK 303 Medeni Usul Hukuku I

Medeni usul hukukunun kaynakları, Anayasa ile ilişkisi, mahkemeler teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkileri, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve hakimin reddi, dava, davanın tarafları, davada tarafların temsili, dava ve dava çeşitleri, davanın açılması incelenecektir.


HUK 307 Eşya Hukuku I

Eşya Hukuku dersinin konusunu, eşya ve ayni hak kavramları, ayni haklara hakim olan ilkeler ve ayni hakların unsurları, zilyetlik ve tapu sicili kavramları, tapu sicil teşkilatı, devletin sorumluluğu, mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyetin kazanılması ve mülkiyet hakkı kısıtlamaları ile sınırlı ayni haklar oluşturmaktadır.


HUK 311 Ticari İşletme Hukuku

Bu ders kapsamında öncelikle ticari işletme kavramı somutlaştırılarak, konusunu ticari işletmenin oluşturduğu hukuki işlemler ticari işletme devri örneğinde incelenecektir. Devamında ticari işletme hukukunun, ticari işletme kavramıyla birlikte diğer iki sütununu teşkil eden ticari iş ve tacir kavramları değerlendirilip bunlara bağlanan hukuki sonuçlar detaylı olarak incelenecektir


HUK 312 Eşya Hukuku II

Mülkiyet hakkının kapsamı ve türleri, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti ve sınırlı aynî haklar


HUK 313 İdari Yargılama Hukuku

Türkiye'deki idari yargılama usulünün temel ilkeleri, özellikleri, kuralları, dava türleri ve kanun yollarının öğrenildiği bir temel derstir.


HUK 316 Ceza Özel Hukuku

Ceza özel hukuku, Türk Ceza Kanununun çeşitli bölümlerinde yer alan temel suç tiplerinin unsurları yönünden incelenmesi ve bunlar hakkında hukuki değerlendirme yapılmasıdır.


HUK 318 Medeni Usul Hukuku II

Davada ispat ve deliller, yargılama usulleri, kanun yolları, tahkim, geçici hukuki koruma tedbirleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 322 Miras Hukuku

Bu ders miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri, mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı), ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri,saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası, mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması konularını ele almaktadır.


HUK 324 Vergi Hukuku

Vergi hukukunun usul ve yargılama hukukuna ilişkin temel kurallarının öğretildiği derstir.


HUK 401 İş Hukuku I

İş hukuku dersi iki dönemde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku ile toplu iş hukuku ve sendikalar hukukunun bir kısmını hukukunu kapsamaktadır. Bu ilk dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, temel kavramlar, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları ve iş yargısı incelenmektedir.


HUK 403 Ceza Usul Hukuku I

Ders, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir.


HUK 404 Sigorta Hukuku

Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, Sigortacılık Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi (SEGEM),Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 408 İcra ve İflas Hukuku II

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz. Bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır.


HUK 411 İcra ve İflas Hukuku I

İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz. Bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır.


HUK 413 Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku dersinde, kıymetli evrakın temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınıflandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; police, bono (emre muharrer senet), bononun şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, çekin şekil şartları, devri, aval, ödenmesi, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çeke dair hükümler ders kapsamında ele alınmaktadır.


HUK 414 Ceza Usul Hukuku II

Ders, ceza muhakemesi hukukunda yer alan koruma tedbirleri, uyglama koşulları, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, ara muhakeme, kovuşturma evreleri, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderler gibi konuları incelemektedir.


HUK 416 İş Hukuku II

İş hukuku dersi iki dönemde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku ile toplu iş hukuku ve sendikalar hukukunun bir kısmını kapsamaktadır. İkinci dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları, çalışma koşulları, çalışma yaşamının denetimi incelenmektedir.


HUK 418 Uluslararası Özel Hukuk

Uluslararası özel hukuk kavramı, uluslararası özel hukukun kaynakları, uluslararası özel hukuk kuralları, bağlama kuralları, uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar


HUKST 401 Hukuk Stajı

Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) dört haftalık (20 işgünü) bir saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


LAW 111 Temel Hukuki Kavramlar ve İlkeler

Bu dersin içeriğini; hukukun farklı dallarına ilişkin olarak, İngilizce dilinde temel hukuki kavramlar, kurumlar ve ilkeler oluşturmaktadır.


LAW 203 Anglo-Sakson Hukuk Sistemi

İngiliz Hukuk Sistemi, İngiliz Hukuku Yargı Örgütü, İngiltere’de Avukatlık Mesleği, İngiliz Haksız Fiiller Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Ceza Hukuku.


LAW 206 İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları ve işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.


LAW 401 Avrupa Birliği Hukuku

Bu dersin içeriğini; AB'nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerinin incelenmesi, AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu oluşturmaktadır.


PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş

Bu ders; siyaset, güç, meşruiyet ve otorite kavramlarının anlamı; modern devletin ve egemenlik kavramının ortaya çıkışı; milliyetçilik; çağdaş siyaset ideolojiler; demokrasi ve otoriterik gibi farklı yönetim türleri; siyasal kültür; yasama ve yürütme organlarının organizasyonu ve mekanizmaları; siyasi partiler ve çıkar grupları gibi temel kavramları ele alır.


TRH 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRH 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 101 Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


TRK 102 Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


HUK 217 Hitabet Sanatı ve Savunma Dili

Ders, konuşmanın temel ilkeleri, zihinsel etkinlik, dil, ses, beden dili, teknik becerilerin gelişimi, Türkçe’yi doğru kullanma, retorik, iknanın unsurları, dil cambazlığı, konuşma korkuları, özgüven, içerik, analitik, sorgulayıcı, sorun çözücü, kişilere özel ve interaktif öğeleri içermektedir.


HUK 219 Diyalog ve Müzakere Yönteminde İletişim Teknikleri

Ders, iletişime ilişkin temel ilkeler ışığında diyalog ve müzakere yönetimi ile uyuşmazlık çözüm yöntemlerine katkı sunmaktadır.


HUK 280 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu ders, kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi ve içtihatlar ile doktrindeki görüşlerin incelenmesi konularını kapsamaktadır.


HUK 282 Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği

Bu derste öğrenciler toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin aile hukuku alanındaki yansımalarına dair bilgilendirilir ve bu bilgiyi kullanarak hukuk uygulamalarını değerlendirmeye yönlendirilir.


HUK 291 Noterlik Hukuku

İçerik Yok!


HUK 292 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

İçerik Yok!


HUK 293 Türk Anayasa Tarihi

Bu ders belirli tarihsel koşulların ürünü olan günümüzün anayasal kurum ve kurallarının tarihsel kökenini ve gelişimini incelemektedir. Bu bağlamda Türk anayasacılık tarihinin sunduğu birikimin bilimsel bir yöntemle aktarılması ve böylece pozitif anayasa hukuku bilgisini tamamlamak için planlanmıştır.


HUK 294 Anayasa Yargısı

İçerik Yok!


HUK 295 Kriminoloji

Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel kavramlar üzerinde durulmaktadır.


HUK 296 Sinema ve Edebiyat Eserlerinde Yorumlanan Hukuk Kavramları

Hukukun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumların sinema ve edebiyat eserlerinde işlenişi ile konuyla ilgili yüksek mahkeme kararlarının bağdaştırılarak incelendiği derstir.


HUK 297 Bankacılık Hukuku

İşbu derste, bankacılığın tarihçesi ve gelişimi, banka hukukunun kaynakları, merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankaların faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devamı için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçlar, uluslararası bankacılık işlemleri, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, banka kartı, kredi kartı, ödeme işlemleri, havale ve akreditif, akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği anlatılacaktır.


HUK 298 Vakıflar ve Dernekler Hukuku

Bu derste vakıf ve derneklerin tarihsel gelişimi, ilişkili hukuksal kavramlar ve ilgili yasal mevzuat ele alınacaktır.


HUK 299 Adli Tıp

Bu ders adli tıp biliminin muhakeme sürecinde, özellikle ceza muhakemesi aşamasında delillerin ve bulguların, hukuki standartlara uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve analiz edilmesi aşamalarını inceler.


HUK 380 Millete ve Devlete Karşı Suçlar

İçerik Yok!


HUK 381 Sanat ve Ceza Hukuku

İçerik Yok!


HUK 391 Kamu Alacaklarını Takip Hukuku

Bu derste, kamu alacağı kavramı, türleri, nitelikleri, tahsil usulü ve tahsil işlemlerine karşı başvurulabilecek hukuksal yollar işlenmektedir.


HUK 415 Ticaret Sicili Uygulamaları

Ticaret sicilinin işleyişi ve yapısıyla, özellikle limited şirketi örneğinde sicil işlemlerinin yürütümünün öğretilmesinin amaçlandığı bir derstir.Ticaret sicilinin işleyişi ve yapısıyla, özellikle limited şirketi örneğinde sicil işlemlerinin yürütümünün öğretilmesinin amaçlandığı bir derstir.


HUK 427 Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Tebligat Hukuku

İçerik Yok!


HUK 428 Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Muhakeme Usulleri

İçerik Yok!


HUK 429 Marka Hukuku

İçerik Yok!


HUK 430 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Türk Ceza Hukuku

Bu ders, kadına yönelik şiddetin önlenmesi bakımından Türk Ceza Hukuku sisteminde ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeleri kapsamaktadır.


HUK 431 Mahkeme Uygulamaları – Özel Hukuk

Bu ders, medeni yargıda davanın açılması, yürütülmesi ve dava sonunda verilen nihai karara karşı kanun yollarına başvurulması konularını kapsamaktadır.


HUK 432 Mahkeme Uygulamaları - Ceza Hukuku

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku bilgilerinin, kurgusal olaylar çerçevesinde uygulama yoluyla pekiştirilmesi ve ceza yargılamasının evrelerinin işleyişi konularını kapsamaktadır


HUK 445 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Bu ders, Türk vatandaşlık hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi konularını içerir.


HUK 446 Vergi Hukuku Özel Hükümler

İçerik Yok!


HUK 447 Tüketici Hukuku

İçerik Yok!


HUK 448 Taşıma Hukuku

İçerik Yok!


HUK 449 İnfaz Hukuku

İçerik Yok!


HUK 453 Sağlık Hukuku

İçerik Yok!


HUK 455 Sosyal Güvenlik Hukuku

İçerik Yok!


HUK 456 Spor Hukuku

İçerik Yok!


HUK 457 Çevre Hukuku

İçerik Yok!


HUK 458 İmar Hukuku

İmar hukukuna ilişkin kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamaların anlatıldığı bir derstir.


HUK 459 Uluslararası Ceza Hukuku

Bu dersin kapsamına, adhoc ceza mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, Birleşmiş Milletler sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları gibi konular girmektedir.


HUK 463 Avukatlık Hukuku

Bu ders, avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeleri, avukatla müvekkil arasındaki ilişkileri, avukatlık örgütlenme türlerini, meslekte yaşanan değişimi, uzmanlaşmayı, avukatın hak ve yükümlülüklerini, etik/mesleki kurallarını ele almaktadır.


HUK 465 Yargı Etiği

İçerik Yok!


HUK 474 Sosyal Haklar

İçerik Yok!


HUK 492 Yargı Etiği

Bu derste, yargı etiği dersinde “etik”, “ahlâk”, “kamu etiği” ve “yargı etiği” kavramları, bir davranışın veya eylemin etik olup olmadığını pratik bakımdan analiz etme ve değerlendirme yöntemleri, yargı etiğinin tarihi ve felsefi temelleri, yargı etiği ilkelerinin evrenselliği, ulusal ve uluslararası kaynakları, Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun yapısı ve işleyişi, karşılaştırmalı hukukta yargı etiği ile ilgili gelişmeler, yargı etiği ilkelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki yüksek mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında nasıl yorumlandığı ve değerlendirildiği ele alınacaktır.


LAW 231 Bilgi Teknolojileri Hukuku

Bu dersin içeriğini başta Türkiye, ABD, AB, Birleşik Krallık ve Japonya’ya ilişkin mevzuat, içtihat, düzenleyici kurum kararlar, doktrin ve literatür temel alınarak erişim sağlayıcıları,veri, büyük veri, e-ticaret platformları kavramları oluşturmaktır. Bu ders ayrıca tüm internet kullanıcıların dikkat etmesi gereken siber güvenlik ve siber suç kavramlarını da içermektedir.


LAW 291 Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası insancıl hukuk, savaş veya silahlı çatışma durumlarının etkilerini sınırlandırmak amacıyla yapılması gerekli asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren hukuk dalıdır. Derste Kızılhaç tarafından hazırlanan ve bu hukuk dalının en önemli kaynağı olan Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecek ve tartışmalı hususlar ele alınacaktır.


LAW 292 Enerji Hukuku

İçerik Yok!


LAW 293 Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu ders kapsamında, Fikri ve Sınai hakların korunması ile ilgili olarak taraf olduğumuz anlaşmalar ve bu anlaşmaların Türk hukukundaki yerleri ile söz konusu hakların türleri ve hukuki olarak korunması incelenecektir.


LAW 294 Hukukun Ekonomik Analizi

İşbu derste, temel ekonomi ve hukuk kavramlarını açıklanacaktır. Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza ile dava ve hukuki süreçlerin ekonomi ve hukuk boyutu birlikte incelenecektir. Böylelikle hukukun ekonomik analizi yapılacaktır.


LAW 321 Farazi Dava

Bu derste öğrenciler, dava konusu uyuşmazlığa dair dava ve cevap dilekçelerini hazırlamayı, davacı, davalı ve hakim/hakem olarak sanal mahkemeye katılmayı deneyimleyeceklerdir.


LAW 322 Hukuk ve Toplum

Bu ders hukukun toplumla çift yönlü ilişkisini, bu ilişkiye dair temel kavramları ile klasik ve modern teorileri kapsar.


LAW 323 Hukuki Yönleriyle FinTech, Dijital Kıymetler & Metaverse

Bu dersin içeriğini Fintech; Metaverse ve dijital kıymetler başta olmak üzere Türkiye, ABD, AB, Birleşik Krallık ve Japonya’ya ilişkin mevzuat, içtihat, düzenleyici kurum kararları, doktrin ve literatür oluşturmaktadır. Ders, ayrıca yıkıcı teknolojilerin avantajları ile Blockchain projelerine ilişkin konuları da içermektedir.


LAW 364 Sağlık Hukuku

İçerik Yok!


LAW 365 Uluslararası Ticari Tahkimin Genel Esasları

Bu ders, uluslararsı ticari tahkimin kaynakları, koşulları ve kuralları ile temel prensipleri konularını kapsamaktadır.


LAW 391 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi

Bu derste, somut olmayan kültürel varlığın niteliği ve kapsamı, somut olmayan kültürel mirası koruma önlemleri, devletin yükümlülükleri, bu mirasın korunmasına ilişkin işbirliği dahil olmak üzere, somut olmayan kültürel mirasın korunması konusu “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” çerçevesinde incelenecektir.


LAW 392 Uluslararası Deniz Hukuku

Bu dersin amacı, uluslararası deniz hukukunun gelişimini ve kavramlarını açıklayarak başta BM Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler ile ulusal ve uluslararası deniz alanları rejimlerini, bu alandaki güncel gelişme ve tartışmaları ele almaktır.


LAW 393 Rekabet Hukuku

İçerik Yok!


LAW 394 Uluslararası Para ve Finans Hukuku

İşbu derste, uluslararası para ve finans hukukunu tanımı, kaynakları, tarafları, açıklanacaktır. Bretton Woods Sistemi’nin kurumları olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın yapısı ve işlevleri ile ülke ekonomilerine etkileri tartışılacaktır. Avrupa Para Sistemi’nin hukuki yapısı, kurumları ve uygulaması anlatılacaktır. Dünya ve Avro Bölgesi ekonomik krizleri değerlendirilecek ve uluslararası alandaki gelişmeler yorumlanacaktır.


LAW 395 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

İçerik Yok!


LAW 396 Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon

İçerik Yok!


LAW 491 Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

İçerik Yok!


LAW 492 Uluslararası Çalışma Hukuku

İçerik Yok!


LAW 493 Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB medya hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo ve televizyon yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


LAW 494 Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim

İçerik Yok!


PSIR 240 Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi

“Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi” dersi, devletlere, uluslara, uluslararası siyasete, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlar ötesi ilişkileri inceleyen bir tarih çalışmasıdır.


BA 221 Finansal Muhasebe

Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.


HUK 200 Türk Hukuk Tarihi

Bu ders Tanzimat Ferman’ının ilan edildiği 1839 yılından itibaren, Türk hukuk sisteminin batılılaşma ekseninde geçirdiği değişim ve gelişim sürecini konu almaktadır.


HUK 210 Vakıflar Hukuku

Bu derste Osmanlıdan beri son derece olan vakıf ve buna bağlı olarak bazı kavramlar (vakıf senedi vakıf yöneticisi hayrat akarmukataalı vakıf icareteynli vakıfmazbut vakıf mülhak vakıf galle fazlası gibi)kavramlar ele alınacak, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri irdelenecektir. Ayrıca 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun un yanısıra Vakıflar alanındaki Yönetmelikler örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ele alınacaktır.


HUK 250 Spor Hukuku

Bu ders: Spor Kavramı, Spor Hukukunun Temel Kavramları, Spor Yargısı ve Spor Tahkim Mahkemesi, Spor Kuruluşlarının Spor Hukuku Üzerindeki Etkileri,Spor Yargısı ve Bu Yargı Kolunun Lex Sportiva'ya olan katkısı, Spor Tahkim Mahkemesi, Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Bosman Kararı, Dopingle Mücadele ve WADA, Spor Sponsorluğu gibi konuları içermektedir.


HUK 300 Noterlik Hukuku

Bu derste, noterlik mesleğinin mesleğin niteliği, noterlerin hak ve yetkileri; yükümlülükleri ile sorumlulukları hukuki, cezai ve disipliner boyutuyla incelenecek ayrıca noterin meslek kuruluşuyla ilişkisi ve bu bağlamda sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri de konu edilecektir.


HUK 310 Sosyal Haklar

Uluslararası ve ulusal hukukta sosyal haklarla ilgili düzenleme ve uygulamanın idelenmesidir.


HUK 330 Vergi Ceza Hukuku

Vergi suç ve cezalarının, ceza hukukunun temel ilkeleri ışığında öğretildiği derstir.


HUK 350 Uluslararası Ceza Hukuku

Bu dersin kapsamına, adhoc ceza mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, Birleşmiş Milletler sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları gibi konular girmektedir.


HUK 400 Avukatlık Hukuku

Bu ders, avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeleri, avukatla müvekkil arasındaki ilişkileri, avukatlık örgütlenme türlerini, meslekte yaşanan değişimi, uzmanlaşmayı, avukatın hak ve yükümlülüklerini, etik/mesleki kurallarını ele almaktadır.


HUK 412 Perakende Hukuku

Bu ders, sözleşme hukuku genel ilkeleri ve bazı sözleşme tiplerini, tüketicinin korunması hukukunu, perakendecilikle ilgili ticaret hukuku ve iş hukuku konularını kapsayan bir derstir.


HUK 420 İnfaz Hukuku

Bu derste infaz hukukunun amacı, temel kavramları ele alınacaktır. Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.


HUK 450 Kamu İcra Hukuku

Kamu icra hukuku, kamu alacağı kavramı, türleri, nitelikleri, tahsil usulü ve tahsil işlemlerine karşı başvurulabilecek hukuksal yolların işlendiği bir derstir.


HUK 460 Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)

Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.


HUK 462 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)

Bu dersin içeriğini alternatif uyuşmazlık çözüm methodlarına ilişkin ilkeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, arabuluculuk, uzlaştırma, hakem bilirkişilik ve tahkime dair temel esaslar dersin konusuna girmektedir.


HUK 464 Enerji Hukuku

Ders, Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi yanında özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun idari açıdan yapılanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki niteliği, işleyişi ve kararlarına karşı başvuru yolları, Türk Enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasaları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ve enerjinin vergilendirilmesi konularını içermektedir.


HUK 466 Toplu İş Hukuku

Bu dersin konusu, ana hatları ile toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kavram, kural ve kurumlarıdır. Toplu iş hukuku ile ilgili olarak; örgütlenme hakkı, sendika kavramı, sendikaların dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi, toplu iş hukukunun uluslararası ve ulusal kaynakları, sendika hak ve özgürlüğü, kavram ve hukuki güvenceleri, işçi, işveren ve kamu sendikaları kuruluş, örgütlenme ve işleyiş kuralları, toplu pazarlık, toplu iş ilişkisi ve uyuşmazlığı kavramları, kural ve süreçleri, grev ve lokavt kavramları ile yasal prosedür ve kuralları, toplu iş sözleşmesi, hukuki niteliği ve uygulanması, yorum davaları işlenecektir. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik hakkı, kapsamı, sosyal güvenlik ilke,kural ve organizasyonu, sosyal sigorta kavramı ve çeşitleri, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, ana esasları ile ele alınacaktır


HUK 467 Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde, uluslararası ve ulusal hukukta karşılaştırmalı olarak hukuk kuralları ve uygulaması.


HUK 469 Bilişim Hukuku

Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.


HUK 470 Çevre Hukuku

Çevre sorunları ve çevre hukukunun gelişimi, ilkeleri ve güvenceleri; haber alma, katılma hakkı ve başvuru hakkı; sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile ilişkisi, Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da çevre hakkına ilişkin düzenlemeler ve güvenceler, çevre zararlarından doğan sorumluluk.


HUK 471 Kriminoloji

Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 475 Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu ders kapsamında, Fikri ve Sınai hakların korunması ile ilgili olarak taraf olduğumuz anlaşmalar ve bu anlaşmaların Türk hukukundaki yerleri ile söz konusu hakların türleri ve hukuki olarak korunması incelenecektir.


HUK 476 Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


HUK 477 Tüketici Hukuku

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca günümüz tüketim dünyasında önemi artan tüketici hukukunun ilke ve kuralları


HUK 478 Cinsiyet ve Hukuk

Anayasal eşitlik ilkesi ve cinsiyet açısından hukukumuzda yansımaları, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde cinsiyet eşitliği açısından iç hukukun değerlendirilmesi.


HUK 479 Bankacılık Hukuku

Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini devamı için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçları, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, banka kartı, kredi kartı, ödeme işlemleri, havale ve akreditif akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği anlatılacaktır.


HUK 480 Adli Tıp

Adli tıp ile ilgili temel esaslar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 481 İmar Hukuku

İmar Hukukuna ilişkin kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamaları


HUK 482 Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası araçları, halka açık anonim şirketler, yatırımcıların korunması, aracı kurumlar, sermaye piyasası yatırım şirketleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkisi


HUK 483 Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Türk vatandaşlık hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi.


HUK 484 İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları

İflas sürecinin, bu süreçte yer alan öznelerin karşılıklı hak ve yetkilerinin, tasfiyede izlenecek sıranın ve vergi alacaklarının hukuki statüsünün öğretildiği derstir.


HUK 486 Anayasa Yargısı

Bu ders, anayasa hukukunun yargılama hukuku boyutunu karşılaştırmalı bir perspektifle incelemektedir. Anayasa kurallarının yaptırım müessesesi olan anayasaya uygunluk denetimi, kuramsal anayasa hukukunun pratik karşılığıdır. Anayasa yargısının tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışı, gelişimi ve bugün uygulanan türlerini ele almaktadır. Türk anayasa yargısının kurumsal hem de fonksiyonel özellikleri, dünyadaki diğer örneklerle mukayeseli bir biçimde incelenecektir.


HUK 487 Kamu Hukukunun Temel Kavramları

Ders, anayasa, idare, ceza, vergi gibi kamu hukukunun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumları konu almaktadır. Bu çerçevede öğrencinin kamu hukukunun dogmatik içeriğinden çok kuramsal temellerini özümsemesine yönelik bir derstir.


HUK 488 Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşımayolcu taşıma. Ulusal taşımauluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.


HUK 489 Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal haklar, sosyal riskler, sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, ilkeleri ve boyutları, uluslararası ve ulusal kaynakları, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta türleri, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, genel sağlık sigortası, özel durumlar, özel sigortalarla ilgili sosyal güvenlik düzenlemeleri, sosyal yardım ve hizmetler.


HUK 490 Türk Anayasa Tarihi

Bu ders belirli tarihsel koşulların ürünü olan günümüzün anayasal kurum ve kurallarının tarihsel kökenini ve gelişimini incelemektedir. Bu bağlamda Türk anayasacılık tarihinin sunduğu birikimin bilimsel bir yöntemle aktarılması ve böylece pozitif anayasa hukuku bilgisini tamamlamak için planlanmıştır.


HUK 491 Vergi Hukuku Özel Hükümler

Gelir, servet ve tüketimden alınan vergilerin maddi içeriklerinin yasal düzenlemeler ve yargı içtihadı çerçevesinde öğretildiği derstir.


LAW 290 Ekonomi Hukuku

Temel ekonomi ve hukuk kavramları açıklanacaktır. Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza ile dava ve hukuki süreçlerin ekonomi ve hukuk boyutu birlikte incelenecektir. Böylelikle hukukun ekonomik analizi yapılacaktır.


LAW 309 Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığıı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


LAW 310 Avrupa Birliği Rekabet Hukuku

AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, karteller, birleşmeler


LAW 315 Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

Dersin konusunu, sosyal haklar ve yaşam hakkı temelinde işyerlerinde işçinin sağlığının korunmasında iş sağlığı ve güvenliği hukukunun önemi ve iş kazası ve meslek hastalıkları halinde hukuksal sorumluluk oluşturmaktadır.


LAW 320 Milletlerarası Satım Sözleşmesi

Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.


LAW 325 Sağlık Hukuku

Dersin konusu, sağlık hakkını, sosyal devletin görevleri, hasta hakları ve sağlık çalışanları ve kurumlarının tedavi sözleşmesi temelinde tıbbi girişim çerçevesinde sorumlulukları kapsamında irdelemektir.


LAW 335 Enerji Hukuku

Ders, AB Enerji piyasalarının gelişmi sürecinden hareketle, Türk enerji piyasasının rekabete açılma süreci ve bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) idari açıdan yapılanması, kurumun işleyişi, ve kararlarının hukuki niteliği ve kararlarına karşı başvuru yollarını irdelemekte ve elektrik, doğalgaz, petrol, LNG ve LPG piyasalarındaki hukuki kuralları tartışmakta, piyasa modelleri, piyasa faaliyetleri (üretim/iletim/dağıtım/tedarik vs) ve oyuncuları, piyasanın işleyiş şekli, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, enerji piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konularını içermektedir.


LAW 340 Sermaye Piyasası Düzenlemeleri

Dört bölümden oluşan dersin birinci bölümünü genel olarak finansal sistemler ve yapısı, ikinci bölümünü uluslararası düzenlemeler, üçüncü bölümünü uluslararası kurumların rolü, üçüncü bölümünü Türk sermaye piyasası düzenlemeleri oluşturmaktadır.


LAW 345 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi

Dersin konusunu, fikri mülkiyet hukuku konuları ile geleneksel bilgi kavramının karşılaştırılması oluşturmaktadır. Bu derste incelenecek olan konular, fikri mülkiyet hukuku alanındaki en güncel sorunlardan biri olan geleneksel bilginin tanımı, geleneksel bilginin koruma yöntemi ve geleneksel bilginn diğer fikri mülkiyet araçlarınca korunmasının elverişsizliği konularından oluşmaktadır. Bu çerçevede derste ele alınacak kavramlar geleneksel bilgi, geleneksel kültürel ifadeler, genetik kaynaklar, fikri haklar, patent, biyoçeşitlilik, marka, tasarım, coğrafi işaret, geleneksel ürün, sui generis koruma, yerel halk, kültür, somut olmayan kültürel miras, UNESCO, insan hakları ve yerel topluluklardır.


LAW 350 Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler

Banka ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin temel kavramların ekonomik yönü, merkez bankasının işlevi, bankaların kuruluşu, faaliyetleri, mevduat toplama ve kredi verme işlemleri, riskleri, kamu tarafından denetimi, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, elektronik finansal işlemler, uluslararası finansal düzenlemeler, dünyadaki ekonomik krizler ve bundan sonrası için olası gelişmeler anlatılacaktır.


LAW 355 Türk Vergi Sistemi

Vergi hukukunun temel kavram ve ilkeleri, Türk Vergi Sisteminin gelişimi, Temel Türk Vergi Kanunlarını ayrıntılı düzenlemeleri, Türkiye’nin imzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının genel hatları, OECD Vergi Model Anlaşması ile Türk Vergi Anlaşmalarının karşılaştırması ve vergi anlaşmalarının uygulamaları işlenecek konulardır


LAW 366 Karşılaştırmalı Kamu Hukuku

Ders, anayasa, idare, ceza, vergi gibi kamu hukukunun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumları konu almaktadır. Bu çerçevede öğrencinin kamu hukukunun dogmatik içeriğinden çok kuramsal temellerini özümsemesine yönelik bir derstir.


LAW 404 Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim

Bu dersin içeriğini; uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar ve özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine dair temel esaslar oluşturmaktadır.


LAW 410 Uluslararası Çalışma Hukuku

Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluş ve yapısı, ILO’nun çalışma ve denetim mekanizmaları, Uluslararası çalışma Standartları, Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, “insana yakışır iş” kavramı, tarihsel gelişimi ve gerçekleşmesinin önündeki engeller, Avrupa Sosyal Şartı ve çalışma hukuku ile ilgili hükümleri, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın uygulanması ile ilgili ülkelerle ilgili kararları, Türk çalışma hukukunun Uluslararası çalışma hukuku kuralları ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türkiye’de uygulanabilirliği.


LAW 444 Fikri Mülkiyet Hukuku

Ders öncelikle fikri mülkiyet hukukunun ne olduğuna, bu hukuk dalının kapsamına, diğer hukuk dalları ile olan ilişkisine ve bu hukuk dalına ait genel ilke ve kavramlara yönelik bir giriş ile başlamaktadır. Bu altyapı üzerine daha sonra sırasıyla her hafta fikri mülkiyet hukukunun alt dallarından biri işlenecektir. Bu konular fikri haklar, patentler, markalar, coğrafi işaretler ve tasarımladır. Bunlar içerisinde en kapsamlı konu, ara sınava dönemine kadar sürecek olan fikri haklar hukukudur. Bu konuların yanı sıra fikri mülkiyet hukuku ile olan bağlantıları sebebiyle yeni bitki çeşitleri ve geleneksel bilgi konularına da değinilecektir. Ders, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kullanılan ve önerilen bir müfredat altında uluslararası düzeyde işlenecektir. Bu derste ele alınacak ve tartışılacak konular, fikri mülkiyet hukukunun genel esasları, fikri hakların özellikleri, eser, eser sahipliği, eser sahipliğinden doğan haklar, mali hakların devri sözleşmeleri, lisans, fikri hak ihlallerinde söz konusu olan yaptırımlar, bağlantılı haklar, bağlantılı hak sahipleri, patent, koruma süreleri, buluş sahibi, buluş sahibinin hakları, markalar, marka sahipliğinden doğan haklar, coğrafi işaretler, mahreç ad, menşe adı, geleneksel ürün, tasarım, tasarım sahibi, tasarım sahipliğinden doğan haklar, Madrid Sistemi, Hague Sistemi, Lizbon Sistemi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün yapısı, Bern Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, TRIPS, uluslararası sözleşmeler, tescil sistemleri, tescil başvurusu, yeni bitki çeşitleri ve ıslahçı hakları ve geleneksel bilgidir.


LAW 461 Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon

Bu dersin içeriğini; uluslararası ticari sözleşmeler, Incoterms 2020 kapsamında uluslararası ticari terimler ve uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler oluşturmaktadır.


LAW 462 Uluslararası Ödemeler Hukuku

Uluslararası ödeme sistem ve kurumları incelenecek, Dünya Ticaret örgütünün yapısı irdelenecek, yaptırımlar ve uluslararası ödemelerin sınıflandırılması ele alınacaktır, nominalizm kavramı değerlendirilecektir.


LAW 463 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)

Bu dersin içeriğini; alternatif uyuşmazlık çözüm yolu sistemleri, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkime dair temel esaslar oluşturmaktadır.


LAW 464 Uluslararası Para ve Finans Hukuku

Uluslararası para hukuku tanımı, kaynakları, tarafları, açıklanacaktır. Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkeleri anlatılacaktır. Bretton Woods Sisteminin yapısı ve gelişim süreci ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yapısı hakkında bilgi verilecektir. Avrupa Para Sisteminin hukuki yapısı, kurumları ve uygulaması anlatılacaktır. Dünya ve Avro Bölgesi ekonomik krizleri değerlendirilecek ve uluslararası alandaki gelişmeler anlatılacaktır.


LAW 465 Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi.


LAW 472 Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası insancıl hukuk, insan acılarının en aza indirilmesini amaçlar. Bunun için de, savaşın olabildiğince insancıl ve kurallara bağlanması gerekir. İşte bu amaç, yüzyıllarca süren bir çalışmanın ürünü olarak Cenevre Sözleşmeleri'nde ve ek protokollerinde somutlanmıştır. Kızılhaç tarafından hazırlanan ve Cenevre Sözleşmeleri diye de bilinen sözleşmeler, İnsancıl Hukukun en önemli kaynağı olup derste Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecektir.