Program Hakkında

Tıbbın hızla gelişmesi ve bireylerin sağlık konusunda artan bilinç düzeyleri ortalama yaşam süresini arttırmıştır.  Bu durum, ülkemizde de yaşlı nüfusunda artışa neden olmuştur. Ancak artan yaşlı nüfus, hızla çözülmesi gereken birçok sosyal, psikolojik ve tıbbi sorunu da beraberinde getirmiştir.
 
Geleneksel kalabalık aileden çekirdek aileye dönüş, aile bireylerinde çalışan kişi sayısının artması gibi günümüzün toplumsal gerçekleri, ortalama yaşam süreleri uzayan yaşlıların ailelerinin yanında kalmalarını güçleştirmiştir. Böylelikle yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler yaşlıların bakım gereksinimlerini artırmıştır.  Bu durum, bakıma gereksinim duyan yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine ve hastalığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesine yardım edebilecek ve bu alanda çalışan diğer meslek elemanları ile beraber ekip halinde görev yapabilecek, yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek olan ara elemanlara olan ihtiyacı hızla arttırmıştır.
 
Bu bakış açısından yola çıkan Üniversitemiz “Yaşlı Bakımı Programı”nı açmıştır. Bu programın temel amacı; yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu bakımı yerine getirebilmek için gerekli tıbbi ve psikolojik ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık gelişimlerine ve yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlayan, yaşlı bakım hizmetlerinin uygulanmasında çözüm üretebilen; analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
 
Yaşlı Bakımı Programı’nın eğitim esaslarını, öğrencilere yaşlının temel özelliklerini, gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırma yetisi oluşturmaktadır. Bu amaçla öğrencilere; anatomi, fizyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, yaşlı bakım ilke ve uygulamaları, gerontoloji, tıbbi deontoloji ve meslek etiği gibi kuramsal derslerin yanı sıra Üniversitemizin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında eğitim uygulamaları yapma fırsatı verilecektir.
 
Yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Yaşlı Bakımı Ön Lisans Diploması” verilir.
 
Programı tamamlayarak diploma almış mezunlarımız; kamu ve özel sektör hastanelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.
 
Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.