DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türk Dili I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TURK 201
Güz
2
0
2
1
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cümleleri oluşturan sözcüklerin anlam özelliklerini ayırt edebilecek,
  • Resmi makamlarla kurulan iletişimi ve bu iletişimin kurallarını ( hitap etme, protokol kuralları vs.) kavrayabilecek,
  • Gelecek yaşamına yönelik olarak, öz geçmiş hazırlama (form öz geçmiş ve düz anlatımlı öz geçmiş), mektup, yazma (İş isteme mektubu, şikayet mektubu vs.), dilekçe, tutanak ve rapor yazımı gibi türleri kullanabilecek,
  • Kurgusal ( Yaratıcı) yazı türlerinde ( masal, destan, şiir, hikâye, roman) verilen toplumsal ve evrensel iletileri kavrayabilecek,
  • Düşünce ve bilgi aktaran yazılı anlatım biçimlerinin ( deneme, makale, eleştiri vs.) özelliklerini kavrayabilecek,
  • Bilimsel yazı hazırlama aşamalarını (veri toplama, kaynak gösteme vs.) kavrayabilecek,
Tanımı Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 DİLİN TANIMI VE ÖNEMİ ( Dil ve Dilin Özellikleri, Dil Düşünce İlişkisi, Anadili, Bağlam, Dil ve Söz) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 1 15
2 KÜLTÜR VE MEDENİYET ( Kültür, Kültürün Unsurları, Kültür Çeşitleri, Medeniyet) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 16 24
3 DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ( Kültürün Temel Unsuru Olarak Dil, Kültürün Edebi Eserler Yoluyla Temsil Edilmesi) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 25 33
4 YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Yazılı Anlatım, Kompozisyon Oluşturma Kuralları, Kompozisyonda Plan) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 47 57
5 YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Anlatım Biçimleri) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 58 67
6 YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ (Yaratıcı ve Kurgusal Yazılarda Bakış Açısı, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılara Yaklaşım Biçimleri, Seçilmiş Yazılardan Paragraf ve Tema İncelemesi) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 68 75
7 YAZIM KURALLARI ( Bazı Sözcük ve Eklerin Yazılışı, Noktalama İşaretleri) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 319 357
8 DİL YANLIŞLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI ( Alıntıların Yanlış Kullanımı, Çeviri Yanlışları, Özenti Kullanımlar, Yanlış Sözcük Seçimi) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 359 389
9 YAZI TÜRLERİ: RESMİ ( BİÇİMSEL) YAZILAR ( Dilekçe, Tutanak, Karar, Rapor) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 105 160
10 YAZI TÜRLERİ: RESMİ ( BİÇİMSEL) YAZILAR ( Mektup, İş Mektupları, Özgeçmiş) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 105 160
11 YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL YAZILAR) ( Masal, Destan, Şiir ) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 180 190
12 YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL YAZILAR) ( Hikâye, Roman, Tiyatro) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 215 236
13 YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN YAZILAR) ( Fıkra, Makale, Eleştiri) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 239 260
14 YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN YAZILAR) ( Deneme, Anı, Günlük, Gezi Yazısı) Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 265 281
15 BİLİMSEL YAZILARDA BİBLİYOGRAFYA VE DİPNOT Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 296 298
16 ÖZETLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yakıcı, A.( 2006). Türk Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 309 315
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleridir
Diğer Kaynaklar Zeynep Korkmaz ve ark., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 6. Baskı, Ankara: Yargı Yayınevi, 2003.Yusuf Çotuksöken, Türk Dili, c. III, Papatya yay., 2003

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
41

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010