DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 498
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders deneysel psikolojinin rolünün anlaşılmasını, psikolojide araştırma yapmayı, deney dizaynını ve deney dizaynına uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içermektedir. Bu dersin en temel amacı öğrencilere kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapmayı öğretmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını,araştırmanın uygulama kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir araştırma problemi geliştirebilecek
  • Geliştirilen bir araştırma problemine ilişkin test edilebilir hipotezler üretebilecek
  • Bir araştırma projesini yürütmek için gerekli araştırma düzeneklerini ve ölçme araçlarını geliştirebilecek
  • Uygun bir örnekleme tekniği ile örneklemini oluşturabilecek
  • Veri toplama sürecini baştan sona dikkatli bir biçimde yürütecek
  • Uygun veri analiz tekniklerini kullanarak toplanan veriyi analiz edebilecek
  • Çalışma bulgularını APA tarzına uygun olarak rapor edebilecek
  • 20 dakikalık bir bilimsel tebliğ yapabilecek
  • APA stilinde bir bilimsel poster hazırlayabilecek
  • APA stilinde bir bilimsel makale hazırlayabilecektir.
Tanımı Psikolojide araştırma yapma sürecini araştırma önerisinden, araştırmanın sonuçlandırılıp raporlanmasına kadar tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtım formlarının dağıtılması, dersin içeriğinin tanıtılması ve proje takviminin tartışılması
2 Araştırma probleminin geliştirilmesi, öneri sunumları Uygun bilimsel makalelerin incelenmesi
3 Araştırma probleminin geliştirilmesi, öneri sunumları Uygun bilimsel makalelerin incelenmesi
4 Araştırma önerilerinin sunumu ve yöntem tartışmaları Uygun bilimsel makalelerin incelenmesi
5 Araştırma yönteminin son halinin verilmesi ve gerekli düzeneklerin geliştirilmeye başlanması SuperLab, DirectRT, E-Prime, Visual Basic 6.0 gibi programlara ilişkin el kitapları
6 Deneysel düzenek ve ölçme araçlarının son haline getirilmesi SuperLab, DirectRT, E-Prime, Visual Basic 6.0 gibi programlara ilişkin el kitapları
7 Örneklemin belirlenmesi, yöntemin gözden geçirilmesi, analiz tekniğine karar verilmesi, veri toplama Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, (2006). J.S. Research methods in psychology (7th ed.). Boston: McGrawHill Higher Education.
8 Veri toplama
9 Veri analizi Andrew, F. M., Klem, L., Davidson, T. N., O'Malley, P. M. & Rodgers, W. L. (1981). A guide for selecting statistical techniques for analyzing social science data
10 Bulguların rapor edilmesi ve görselleştirilmesi Field, A. (2011) Discovering Statistics Using SPSS. NY: Sage Publications
11 Araştırma raporunun yazılmaya başlanması ve 20 dakikalık bilimsel sunum için hazırlıklara başlanması
12 Araştırma raporunun yazılmaya devam edilmesi ve bilimsel sunumun tamamlanması Publication Manual for the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
13 Araştırma raporunun sonlandırılması, sunum çalışmalarının tamamlanması ve bilimsel poster çalışmalarına başlanması Publication Manual for the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
14 Bilimsel poster çalışmalarının tamamlanması
15 Tüm raporların teslim edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitaplardan ilgili bölümler ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
100
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
4
10
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010