DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bireysel Farklılıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 424
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı bireyler arası farklılıklar ve sosyal faktörlerin insan davranışı nasıl etkilediği incelemektir. Bazı kişisel özelliklere sahip insanlar daha mı kolay endişelenir? Daha mı başarıdırlar? Kurallara daha mı çok uyarlar? Daha mı uzun süren ilişkiler kurarlar? Öğrenciler bu soruların yanıtları dönemin sonunda yanıtlanabilecektir. Bu ders kişilerin bilişsel, duygusal, motivasyonel yönden gösterdikleri bireysel farklılıkların tanımını, bilimsel olarak nasıl ölçüldüğünü ve ne gibi değişkenlerle ilişkili olduğunu açıklayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Durum-kişilik tartışmasını, içinde bulunulan durumun kişiliği nasıl etkileyebileceğini tanımlayabilecektir.
  • Bireyler arası farklılıkların ortamsal faktörler ile etkileşime geçerek insan davranışını nasıl şekillendirdiğini açıklayabilecektir.
  • Dışa dönüklük, ağırbaşlılık, duygusal denge, yeniliklere açıklık ve sorumluluk sahibi olma gibi kişilik özelliklerinin tanımı, ölçümünü öğrenecek. Bu özelliklerin bireylerin bilişsel süreçlerine ve davranışlarına olan etkisini açıklayabilecektir.
  • Suçluluk ve utanç duygusuna ve mutluluğa eğilimli olma gibi duygusal bireysel özelliklerin, kişilerin yaşamlarına işlevsel ve işlevsel olmayan etkilerini açıklayabilecektir.
  • Adil dünya inancı, kontrol odağı ve atıf şekilleri gibi bireysel farkları öğrenecek ve bu farkların depresyon, akademik başarı ve iş performansı ile ilişkisini izah edebilecektir.
  • Kişilerin bilişsel özelliklerinin kalıp yargılar, kişiler arası ilişkiler, depresyon, akademik performans ve karar verme süreçlerine olan etkisini açıklayabilecektir.
  • Kişilerin motivasyon özellikleri açısından gösterdikleri farklılıkları açıklayabilecektir. Bu özelliklerin, nasıl ölçüldüğünü ve hangi sosyal davranışlar ile ilişkili olduğunu öğrenecektir.
  • Kişilerin kendilik tanımı ilgili bireysel farklılıklar olan ilişkisel ve bağımsız kendilik tanımının sosyal ilişkilere, iletişim süreçlerine ve çatışma çözüme etkilerini öğrenecektir.
Tanımı Bu ders duygusal, bilişsel ve motivasyonel yönden kişiler arası farkları incelemektedir. Bireyler arası farklılıkların ortamsal faktörler ile etkileşime geçerek sosyal davranışını nasıl şekillendirdiğini öğretmeyi amaç edinmektedir. Bu bireysel özellikler ve çevrenin etkileşimini tartışmayı hedeflemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Kişiler arası özellikler: Dışadönüklük ve ağırbaşlılık Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
3 Kişiler arası özellikler: Toplumsal kimlik olarak cinsiyetı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
4 Kişiler arası Duygusal özellikler: Duygusal denge ve mutluluk Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
5 Duygusal özellikler: Suçluluk ve utanç duyguları Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
6 1. Ara Sınav Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
7 Bilişsel özellikler: Yeniliğe açıklık ve kontrol odağı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
8 Bilişsel özellikler: Atıf şekilleri ve adil dünya inancı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
9 Bilişsel özellikler: Biliş ihtiyacı, otoriterlik ve dogmatiklik Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
10 Motivasyonel özellikler: Sorumluluk sahibi olma ve Başarı ve yakınlık ihtiyacı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
11 Motivasyonel özellikler: Heyecan ihtiyacı ve savunmacı kişilik Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
12 2. Ara Sınav Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
13 Kendilik tanımı ile ilgili özellikler Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
14 Kendilik tanımı ile igili özellikler Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
15 Dönemin gözden geçirilmesi Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press.
16 Final Sınavı
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010