DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Trafik Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 422
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere trafik psikolojisi alanındaki konu, metot ve yaklaşımları tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Trafik psikolojisinin araştırma konuları ve metotları hakkında bilgi sahibi olma.
  • Trafikteki insan davranışının altında yatan farklı motivasyon ve süreçleri anlama.
  • Trafik güvenliğini artırabilmek için yol kullanıcı davranışlarının ne yönde ve nasıl değişebileceği konusunda çözümler sunabilme ve tartışabilme.
  • Ders kapsamında öğrenilen teorik bilgi ve yaklaşımları trafik güvenliği problemlerini çözmeye yönelik araştırmalar yaparak uygulayabilme.
Tanımı Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, risk alma, sürücülerin rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Trafik psikolojisine giriş Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 1-21
2 Araştırma metotları & Sürücü davranışı modelleri Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 21-53.
3 Sürücü yeterlilikleri: görüş, dikkat, algı Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 91-179.
4 Sürücü yeterlilikleri: yaş etkileri Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 179-229.
5 Psiko-teknik değerlendirme İlgili makale ve web-siteleri
6 Sürücülerin psikoteknik değerlendirmesi İlgili makale ve websiteleri
7 Sürücülük stili: Hız yapma Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 273-323.
8 Sürücülük stili: Saldırgan sürücülük, koruyucu tertibat kullanımı Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 323-365.
9 Ara sınav
10 Sürücü noksanlıkları: alkol ve madde kullanımı Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 403-463.
11 Sürücü noksanlıkları: yorgunluk, dikkat dağılması, dikkat eksikliği Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 517-565.
12 Diğer yol kullanıcıları: yayalar Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 613-657
13 Diğer yol kullanıcıları: motorsiklet kullanıcıları Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 657-695.
14 Kaza nedenleri ve analizi Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 695-727.
15 Kazaya karşı alınan önlemler ve güvenlik planlaması Shinar, D. (2007). Traffic safety and human behavior. Elsevier: 727-777.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
30
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
30
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
10
Final / Sözlü Sınav
20
    Toplam
62

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010