DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İnsan Cinselliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 415
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İnsanda cinsellik, insan biyolojisi ile yakından ilişkili olmakla beraber, toplumsalkültürel süreçlerle iç içe geçmiş bir alanı ifade etmektedir. Bu bakımdan “İnsan Cinselliği” dersi, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir. Dersin ana amacı öğrencilere insan cinselliğine ilişkin güncel bilgiler sağlayarak, öğrencilerin kendileri ve çevreleri için cinsel açıdan sorumlu ve sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olmaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kadın ve erkek üreme anatomisini öğrenecektir.
 • Hormonların dişi ve eril üreme sistemi üstündeki etkilerini öğrenecektir.
 • Hormonlar ve cinsel arzu arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir.
 • Güvenli seks yöntemlerini öğrenecektir.
 • Cinsel kimlik ve cinsel rol kavramlarını tanımlayabilecektir.
 • Cinsel yönelimin ne olduğunu tanımlayabilecektir.
 • Kadın ve erkekte görülebilecek farklı cinsel sorunları tanımlayabilecektir.
 • Seksüel çeşitlilik ve parafilileri açıklayabilecektir.
 • Cinsel eğitime neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayabilecektir.
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkların nedenlerini ve nasıl yayıldıklarını öğrenecektir.
 • Freud, Kinsey, Masters & Johnson tarafından yapılan ilk cinseelik araştırmalarını öğrenecektir.
 • Cinsellik araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğrenecek ve yöntemleri birbirleriyle karşılaştırabilecektir.
Tanımı Bu dersin amacı insan cinselliğini anatomik yapılar, cinsel gelişim, cinsel kimlik ve yönelim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, güvenli seks, cinsel hastalıklar ve parafilileri kapsayacak şekilde tanıtmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş/Neden insan cinselliği öğrenilmelidir King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
2 Neden insan cinselliği öğrenilmelidir/Kadın cinsel anatomisi ve fizyolojisi King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
3 Erkek cinsel anatomisi ve fizyolojisi King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
4 Hormonlar ve insan cinselliği King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
5 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
6 1. ara sınav
7 Doğum kontrolü King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
8 Seksüel bireysellik ve değerler King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
9 Cinsel yönelim, kimlik ve davranış King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
10 Cinsel sorunlar ve terapi King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
11 2. ara sınav
12 Parafililer ve cinsel varyantları King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
13 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel kararlar King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
14 Sekse onay verme, sekse zorlama, tecavüz ve taciz King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
15 Dönemin gözden geçirilmesi King, B. M. (2012). Human Sexuality Today (7th Edition). Pearson Education
16 Final sınavı
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
10
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010